Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil industrial , Poland

Olej do silników gazowych

Opis produktu

Mobil Pegasus ™ 605 Ultra 40 to najnowszej generacji olej do silników gazowych. Jest przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych średnio i wysokoobrotowych czterosuwowych silników napędzanych gazem wysypiskowym zawierający zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki lub siloksan. Jego starannie wyważona formulacja zapewnia dłuższe okresy między wymianami oleju i przeciwdziała powstawaniu osadów węgla i pokostu, przy bardzo dobrych właściwościach chroniących przed zużyciem i zatarciem

 

Właściwości i zalety

•  Wyjątkowa odporność na utlenianie i azotowanie oraz stabilność termiczna, które przyczyniają się do przedłużenia trwałości oleju, czystości silnika, obniżenia kosztów filtrów i odporności na tworzenia się osadów.

•  Bardzo dobre właściwości ochrony przed zużyciem przyczyniają się do zmniejszenia zużycia elementów silnika, zmniejszenia ryzyka zacierania się tulei cylindrowych w wysoko obciążonych silnikach gazowych i zapewniają ochronę przy ich docieraniu.

•  Nadzwyczajny system myjąco-dyspergujący zapewnia ochronę górnej części cylindra i elementów rozrządu, czystość silników i długotrwałość filtrów.

•  Zoptymalizowana liczba zasadowa TBN i rezerwa alkaliczna przyczyniają się do ochrony gniazd i przylgni zaworów w silnikach czterosuwowych, poprawy wydajności świec zapłonowych i zmniejszenia strat mocy z powodu spalania stukowego.

 

Zastosowania

     •  Silniki zasilane paliwem, które zawiera składniki o działaniu korozyjnym, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki), np. gazy wysypiskowe lub biomasowe.

     •  Silniki gazowe zasilane paliwem zawierającym niewielkie ilości siarkowodoru (H2S)

     •  Czterosuwowe silniki gazowe, z zapłonem iskrowym, o bardzo niskim zużyciu oleju smarnego

     •  Czterosuwowe silniki średnio i wysokoobrotowe wyposażone w konwertery katalityczne, które wymagają oleju do silników gazowych o niskiej zawartości popiołu.

     •  Sprężarki tłokowe zasilane gazem ziemnym, który zawiera związki siarki i chloru

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications - silniki na gaz wysypiskowy

MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Typ 2 i 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Typ 4A, 4B i 4C)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Typ 6 aż do wersji E)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Typ 2 i 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Typ 4A i 4B)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Typ6 aż do wersji E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT [katalizatory], dopuszczenie)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Typ 4A, 4B i 4C)

Rolls-Royce Solutions Augsburg (dawniej MTU Onsite Energy) Silniki gazowe Serii 400 — wszystkie silniki zselektywną redukcją katalityczną SCR i na oczyszczony biogaz (z fermentacji lub ścieków) oraz oczyszczony gaz wysypiskowy.

MAN M 3271-5 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

CATERPILLAR

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Popiół siarczanowy, [%wag]., ASTM D874

0,6

Gęstość w 15,6ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,850

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

268

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

15

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

138

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-21

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

110

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, [mg KOH/g], ASTM D2896 (*)

5,7

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

 
Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.