Mobil Pegasus™ 610 Ultra

Mobil industrial , Poland

Olej do silników gazowych

Opis produktu

Mobil Pegasus™ 610 Ultra to najnowszej generacji olej do silników zasilanych gazem ziemnym przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio i wysokoobrotowych napędzanych gazem, który zawiera korozyjne zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki (związki zawierające chlor, flour itd). Produkt ten jest specjalnie opracowany, aby poradzić sobie z agresywnymi gazami o wysokim poziomie siarkowodoru, co znacznie ogranicza okresy pomiędzy wymianami oleju i z wysokim poziomem siloksanów, których efekty ścierne po spaleniu mogą znacznie zwiększyć zużycie i skrócic żywotność silnika.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zawiera olej z 1% wag. popiołu siarczanowego i wysoką wartością całkowitej liczby zasadowej TBN, co zapewnia wysoką rezerwę alkaliczną przygotowaną w celu zrównoważenia negatywnego wpływu kwaśnych związków na elementy silnika.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i szczególnie przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zacierania tłoków oraz zacierania i zużycia cylindrów i pierścieni. Produkt ten może być stosowany do smarowania sprężarek tłokowych sprężających gaz wysypiskowy i biomasę.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra oferuje wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, która wpływa na zmniejszenie ryzyko zacierania tulei, wydłuża okresy pomiędzy remontami oraz znacząco wydłuża czas pracy silnika.

 

Właściwości i zalety

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zapewnia wysoki poziom ochrony w aplikacjach pracujących na bardzo zanieczyszczonym gazie, gdzie zaobserwowano zacieranie tłoka, tworzenie się osadów i skrócenie okresów pomiędzy wymianami oleju.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka rezerwa alkaliczna i wysoka wartość TBN

Kontrola zużycia i korozji w aplikacjach, które pracują na bardzo zanieczyszczonych gazach

 

Ochrona gniazd i przylgni zaworowych w czterosuwowych silnikach

 

Redukuje ilość osadów w komorze spalania wydłużając żywotność świec zapłonowych

Doskonałaochrona przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

 

Zmniejszone ryzyko zacierania tulei w wysokoobciążonych silnikach

 

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Czystsze silniki

 

Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, nawet przy bardzo zanieczyszczonych paliwach

 

Zmniejszone koszty filtrów

 

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Wysoka odporność na korozję

Zmniejsza ryzyko zużycia rozrządu zaworowego w silniku czterosuwowym

 

Ochrona łożysk i elementów silnika

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Neutralizuje kwaśne związki powstające podczas spalania w oleju

 

Ochrona górnej części cylindra i elementów rozrządu zaworowego

 

Zastosowania

Silniki gazowe pracujące na paliwie zawierającym m.in. siarkowodór (H2S) w średnich/dużych ilościach; duże ilości siloksanów, które wskutek procesu spalania powodują powstawanie dużych ilości osadów i zużycie tulei.

 

Silniki pracujące na paliwie, które zawiera związki działające korozyjnie, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki)

 

Sprężarki tłokowe pracujące na gazie ziemnym zwierającym siarkę lub halogenki

 

Silniki o dużej mocy lub wolnossące, pracujące przy lub powyżej znamionowej pojemności w wysokich temperaturach

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN M 3271-4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

107

Gęstość w 15.6°C, [g/ml] ASTM D1298

0,875

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

259

Popiół siarczanowy, % wag., ASTM D874

1,0

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896

10,3

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.