Mobil Pegasus™ 705

Mobil industrial , Poland

Olej do silników gazowych

Opis produktu

Mobil Pegasus 705 to wysokiej jakości olej silnikowy klasy premium SAE 40 do silników wysokoprężnych przeznaczony do smarowania szerokiej gamy silników napędzanych gazem ziemnym. Zalecany dla nowszych szybkobieżnych czterosuwowych silników gazowych napędzanych mieszankami stechiometrycznymi i ubogimi, które są wrażliwe na zużycie gniazd i przylgni zaworowych. Olej ten jest również zalecany do smarowania sprężarek gazu i szerokiej gamy silników wymagających oleju o niskiej zawartości popiołu. Formulacja oleju Pegasus 705 składa się z wybranych wysokiej jakości mineralnych olejów bazowych i technologicznie zaawansowanego systemu dodatków uszlachetniających opracowanego w celu zapewnienia doskonałej ochrony elementów silnika i sprężarki oraz zmniejszenia poziomu osadów w komorze spalania. Wykazuje doskonałą stabilność chemiczną i odporność na utlenianie i nitrowanie, co skutkuje dłuższą trwałością eksploatacyjną oleju i niższymi kosztami wymiany filtra. Zalety te w połączeniu z doskonałymi właściwościami myjąco-dyspergującymi minimalizują tworzenie się popiołu i osadów węglowych, które mogą powodować słabszą wydajność silnika i spalanie detonacyjne.

 

Pegasus 705 wykazuje doskonałe właściwości antykorozyjne, które zapobiegają korozyjnemu zużyciu cylindrów, zaworów i łożysk, co przekłada się na dłuższą trwałość eksploatacyjną silnika. Wysoki poziom odporności na zużycie zmniejsza zużycie pierścieni, tulei i łożysk. Zapewnia również wyjątkową ochronę gniazd i przylgni zaworowych oraz redukuje zużycie i tworzenie się osadów w krytycznych prowadnicach zaworów wysokoobciążonych czterosuwowych silników z turbodoładowaniem.

 

Właściwości i zalety

Olej Mobil Pegasus 705 do silników gazowych zapewnia lepszą czystość silnika, mniejsze zużycie jego elementów oraz poprawia wydajność. Produkt jest szczególnie przydatny do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej zaworów i poprawy osiągów silnika w nowszych, szybkobieżnych czterosuwowych silnikach na ubogie mieszanki, pracujących pod dużym obciążeniem. Skutek to zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie wydajności produkcji. Jego doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie przekłada się na dłuższe okresy pomiędzy wymianami i obniżone koszty filtrów oleju. Pegasus 705 zmniejsza tworzenie się popiołu i węgla w komorach spalania, co skutkuje niższymi kosztami konserwacji przy jednoczesnej poprawie osiągów silnika i obniżeniu kosztów paliwa.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości chroniące przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

Redukcja zużycia tulei w wysoko obciążonych silnikach gazowych

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Doskonała stabilność oksydacyjna i chemiczna

Czystsze silniki

Dłuższe przerwy pomiędzy wymianami oleju

Mniejsze koszty filtrów

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Zmniejsza koksowanie i tworzenie się osadów na denkach tłoków

Formulacja niskopopiołowa

Zmniejsza zużycie gniazd, przylg i prowadnic zaworów.

Redukuje ilość osadów w komorze spalania wydłużając żywotność świec zapłonowych

Doskonała ochrona przed zużyciem i zacieraniem

Niższe koszty paliwa

Odporność na korozję

Zmniejsza zużycie prowadnic zaworów w silnikach czterosuwowych

Ochrona łożysk i elementów silnika

Znakomite właściwości myjąco-dyspergujące

Czystsze silniki

Lepsza wydajność górnego cylindra

Dłuższa trwałość filtrów

Niższe koszty konserwacji

 

Zastosowania

     •  Szybkobieżne, czterosuwowe silniki gazowe napędzane mieszankami stechiometrycznymi i ubogimi, wrażliwe na zużycie gniazd zaworów

     •  Skrzynie korbowe i siłowniki gazowych silników dwusuwowych i czterosuwowych o zapłonie iskrowym

     •  Zalecany do zastosowań wymagających formulacji niskopopiołowych

     • Sprężarki tłokowe sprężające gaz ziemny

     • Wolnossące silniki lub silniki wysokiej mocy pracujące w wysokich temperaturach

     • Silniki zasilane paliwami o niskiej zawartości siarkowodoru

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 9)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 2, 3, 4 i 6)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Typ 4 i 6)

MAN M 3271-2

MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas

MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych TCG2016 < 48.5 kWe / cyl. TCG2020 < 95.0 kWe / cyl. TCG2032 < 260.0 kWe / cyl.

Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas

Wartsila 220SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF

Wartsila 34SG

Wartsila W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG

Wartsila W25SG

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

MTU silniki gazowe S4000 L61, L62, L63 na gaz ziemny 
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A, 4B & 4C) 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Caterpillar

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-18

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

252

Ciężar właściwy w 15°C, kg/l, OBLICZONY

0,887

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896

5,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

126

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270 (*)

98

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.