Mobil Pyrotec™ HFD 46

Mobil industrial , Poland

Trudnopalny płyn hydrauliczny

Opis produktu

Mobil Pyrotec HFD 46 jest wysokiej jakości, trudnopalnym płynem hydraulicznym. Przeznaczony do użytku w elektrohydraulicznych układach regulacji obrotów turbin parowych, w tym również w układach wykorzystujących serwozawory o niskiej tolerancji. Zalecany także jako ognioodporny środek smarny, na przykład w turbinach parowych i gazowych oraz ognioodpornych systemach hydraulicznych. Mobil Pyrotec HFD 46 posiada dopuszczenie FM jako przemysłowy płyn ognioodporny.

Formulacja Mobil Pyrotec HFD 46 zapewnia dobrą stabilność oksydacyjną. Mobil Pyrotec HFD 46 został opracowany w celu zapewnienia dobrej odporności na utlenianie.

Mobil Pyrotec HFD 46 poddany został rygorystycznym testom na  ognioodporność. Do zapłonu dojdzie jeśli temperatura masy płynu osiągnie 368ºC i produkt będzie miał dostęp do otwartego ognia.  Jednakże w teście zapłonu rozpylonego oleju w rurze rozgałęźnej nie odnotowano płomienia ani zapłonu w temperaturze 704ºC.

 

Właściwości i zalety

Oleje Mobil Pyrotec HFD 46 oferuje następujące korzyści:

•  Samoistna odporność na zagrożenia pożarowe

•  Długa trwałość eksploatacyjna komponentów dzięki doskonałym własnościom przeciwzużyciowym

•  Długa trwałość eksploatacyjna płynu dzięki wysokiej odporności na utlenianie

•  Dopuszczenie FM

 

Zastosowania

Mobil Pyrotec HFD 46 jest zalecany do następujących zastosowań:

     •  Elektrohydrauliczne układy regulacji obrotów turbin parowych, zwłaszcza tam, gdzie wymaga się wysokiej jakości płynów hydraulicznych

     •  Układy hydrauliczne i systemy obiegu oleju działające w warunkach zagrożenia pożarowego

 

Mobil Pyrotec HFD 46 nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

     •  Systemy hydrauliczne poddane działaniu niskich temperatur. Prawidłowa temperatura pracy nie powinna w normalnych warunkach przekraczać 65ºC, aby ograniczyć degradację termiczną. Możliwa jest jednak praca w temperaturze płynu do maksymalnie 150ºC.

     •  Zastosowania z materiałami z kauczuku neoprenowego, nitrylowego i silikonowego. Mobil Pyrotec HFD 46 jest kompatybilny z uszczelnieniami i przewodami wykonanymi z kauczuku butylowego i Vitonu.

     •  Zastosowania z olejami naftowymi, konwencjonalnymi emulsjami rozpuszczalnymi, emulsjami W/O lub z płynami wodno-glikolowymi . ExxonMobil na życzenie udostępnia informacje o procedurach przepłukiwania systemów.

     •  Zastosowania na większości farb (innych niż dwuczęściowe farby epoksydowe), emaliach i lakierach. Ze względu na własności rozpuszczalnikowe płynu Mobil Pyrotec HFD 46, należy uwzględnić konieczność odpowiedniego pokrycia wszystkich powierzchni wchodzących w kontakt z płynem.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

 

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

FM Global Approvals Class 6930

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

46

Wygląd, AMS 1738

Bezbarwny

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ISO 2592

270

Lepkość kinematyczna, w 40C, mm2/s,ISO 3104

44

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.