Mobil Pyrotec™ HFD 46B

Mobil industrial , Poland

Trudnopalny płyn hydrauliczny

Opis produktu

Mobil Pyrotec™ HFD 46B to wysokiej jakości, samogasnący, trudnopalny płyn hydrauliczny na bazie estrów fosforanowych. Mobil Pyrotec HFD 46B nie zawiera TXP.

Mobil Pyrotec HFD 46B został oceniony w rygorystycznych testach ognioodporności, takich jak test zapłonu kolektora ISO 20823. W porównaniu z innymi rodzajami syntetycznych lub mineralnych płynów trudnopalnych Mobil Pyrotec HFD 46B wykazuje znacznie wyższą temperaturę zapłonu (powyżej 700°C) i bardzo trudno go zapalić. Po zapaleniu płomień zgaśnie samoczynnie.

Formulacja Mobil Pyrotec HFD 46B składa się ze specjalnie oczyszczonych fosforanowych olejów bazowych i dodatków zapewniających bardziej stabilną odporność na utlenianie i lepsze właściwości smarne. Właściwości fizyczne, takie jak pienienie, uwalnianie powietrza i odporność na emulgowanie ukształtowano tak, aby dotrzymać limitów określonych przez producentów turbin.

 

Właściwości i zalety

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka temperatura zapłonu i zdolność samogaszenia,potwierdzone przez dopuszczenie FM Approvals

Preferowany wybór w zastosowaniach, w których krytyczne znaczenie ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Formulacja bez TXP

Zgodność z przyszłymi przepisami BHP i ochrony środowiska

Doskonała odporność na utlenianie

Przyczynia się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej oleju

Doskonała ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej komponentów.

 

Zastosowania

Mobil Pyrotec HFD 46B zaleca się do zastosowań, w których krytyczne znaczenie ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe, takich jak:

 

     •  Elektrohydrauliczne układy regulacji obrotów turbin parowych, zwłaszcza tam, gdzie wymaga się wysokiej jakości płynów hydraulicznych

     •  Układy hydrauliczne i systemy obiegu oleju działające w warunkach zagrożenia pożarowego

     • Inne zastosowania, takie jak turbiny gazowe, turbosprężarki, pompy chłodziwa reaktorów i generatory.

 

Należy pamiętać, że Mobil Pyrotec HFD 46B jest w pełni kompatybilny z Mobil Pyrotec HFD 46.

 

Podczas stosowania Mobil Pyrotec HFD 46B należy zachować szczególne środki ostrożności dotyczące:

 

     • Temperatury pracy systemu: normalna temperatura systemu powinna wynosić od 50 do 65 ° C, aby uniknąć kondensacji wody, a lokalne temperatury punktowe należy utrzymywać poniżej 150°C

     • Procedury płukania przy wymianie olejów naftowych, konwencjonalnych emulsji rozpuszczalnych, emulsji woda w oleju lub płynów wodno-glikolowych

     • Kompatybilności z elastomerami (na przykład Mobil Pyrotec HFD 46B nie jest zalecany do stosowania z materiałami neoprenowymi, nitrylowymi i silikonowymi, ale jest kompatybilny z uszczelkami i materiałami węży, takimi jak kauczuk butylowy i Viton)

     • Kompatybilności z farbami, emaliami i lakierami (na przykład Mobil Pyrotec HFD 46B nie jest zalecany do farb akrylowych, lateksowych i żywic fenolowych, ale jest kompatybilny np. z farbami epoksydowymi).

 

Więcej informacji uzyskać można od lokalnego reprezentanta ExxonMobil.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

FM Global Approvals Class 6930 

Siemens TLV 9012 02
Siemens TLV 9012 03 
Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL004(Rev.6) 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

GE Power GEK 46357H

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne


Klasa lepkości

46

/s,ISO 31042Lepkość kinematyczna, w 40C, mm

43,5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ISO 2592

258

Odporność na pienienie, II sekw., tendencja, ml, ISO6247

15

Odporność na pienienie, II sekw., stabilność, ml, ISO6247

0

Wydzielanie wody, min., ISO 6614

5

Całkowita liczba kwasowa, mgKOH/g, ISO 6619

0,04

Rezystywność objętościowa 20C, Mom.m, IEC 60247

340

Woda, wt %, ISO 760

0,06

Chlor, ppm, IP 510/04

5

Wygląd, kolor

Przejrzysty

Liczba cząstek, ocena, ISO 4406

-/15/12 (maks.)

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.