Mobil Rarus™ PE KPL 220

Mobil industrial , Poland

Olej do sprężarek etylenu i komonomerów

Opis produktu

Mobil Rarus ™ PE KPL 220 jest olejem sprężarkowym o klasie lepkości ISO VG 220 do sprężarek etylenu i komonomerów.  Formulacja oparta na opatentowanych składnikach, wysokiej czystości nasyconych olejach węglowodorowych, uzupełnionych o dodatki zmniejszające tarcie i dodatki pochłaniające wolne rodniki na odpowiednich etapach procesu.

 

Właściwości i zalety

  • Komponenty o niskiej reaktywności. Nie wchodzą w reakcję polimeryzacji.

  • Komponenty o wysokiej czystości. Nie wywołują przebarwień ani nieprzyjemnych zapachów w produkowanym polimerze.

  • Składniki dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością. Nadający się do produkcji polimerów do opakowań żywności.

  • Niska polarność. Stosowny do produkcji polimerów do wytwarzania izolacji elektrycznej i cienkich arkuszy (worki plastikowe).

  • Wysoka pompowalność. Dobra cyrkulacja oleju oraz polepszone smarowanie cylindrów w warunkach wysokiego ciśnienia.

  • Mniej przestojów konserwacyjnych

  • Znakomita ochrona przed zużyciem i korozją zwiększa trwałość i wydajność maszyn.

 

Zastosowania

Mobil Rarus PE KPL 220 jest specjalnie zaprojektowany do smarowania wysokociśnieniowych sprężarek etylenu i komonomerów. Może być stosowany do ciśnień rzędu 3800 barów, zgodnie z warunkami panującymi w układzie wtrysku oleju i temperaturą.

 

Mobil Rarus PE KPL 220 został opracowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach.  Jego lepkość i skład są dostosowane do najwyższych ciśnień występujących w sprężarkach do produkcji polietylenu małej gęstości (LDPE).  Wzrost lepkości oleju w warunkach najwyższych ciśnień pozostaje na tyle niski, aby zapewnić odpowiedni przepływ oleju smarowego.

 

Dodatki zapobiegają wczesnej polimeryzacji reaktywnych składników gazu i zanieczyszczeń, co może prowadzić do tworzenia się osadów, a ostatecznie doprowadzić do awarii układu smarowania.  Dodatki zmniejszają też straty związane z tarciem, pomagają wydłużyć czas pracy uszczelnień cylindra.  W rezultacie przestoje na konserwację są rzadsze.

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

 

     • Certyfikat Burckhardt Pumpability dla hiper kompresorów do ciśnień rzędu 3850 barów przy minimalnej temperaturze 70 °C dla prędkości pompy 164 rpm

 

     • Certyfikat Burckhardt Pumpability dla hiper kompresorów do ciśnień rzędu 3896 barów przy minimalnej temperaturze 70 °C dla prędkości pompy 250 rpm

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Ten produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:

NSF H1 146247

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

European Regulation (EU) 2015/174

US Pharmacopeia <661> (cz. 1)

FDA 21 CFR 177.1520

FDA 21 CFR 178.3570

Burckhardt VSB 1001180 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

ISO 220

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

874

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

210

Saybolt Color, ASTM D156

+30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

270

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-12

Całkowita liczba kwasowa, mgKOH/g, ASTM D664

0,5

Zawartość wody, ppm maks, ASTM D6304

<100

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.