Mobil SHC Chain 240

Mobil industrial , Poland

Wysokotemperaturowy środek smarny do łańcuchów

Opis produktu

Mobil SHC Chain 240 to wyjątkowo wysokowydajny środek smarny do smarowania łańcuchów przeznaczony do smarowania łańcuchów przenośników w wysokich temperaturach do 290°C. Zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem i odporność na odparowanie, termo-utlenianie i koksowanie.

Właściwości i zalety

Mobil SHC Chain 240 przyczynia się do:

 • Ochrony urządzeń w stopniu nieosiągalnym dla konwencjonalnych łańcuchowych środków smarnych
 • Dodatkowego zapewnienia bezproblemowej ochrony urządzeń w bardzo wysokich temperaturach
 • Przedłużenia trwałości urządzeń, obniżenia kosztów, poprawy ogólnej wydajności systemu
 • Ochrony łańcuchów, kół zębatych i innych elementów systemu przed zużyciem
 • Zmniejszenia powstawania osadów, a tym zabrudzenia łańcucha
 • Trwałego smarowania łańcuchów w wysokich temperaturach
 • Zmniejszenia zużycia środków smarnych w porównaniu z konwencjonalnymi smarami łańcuchowymi

Zastosowania

Mobil SHC Chain 240 zaprojektowano specjalnie do smarowania łańcuchów przenośników piecowych w temperaturach do 290°C. Nadaje się do wysokotemperaturowych zastosowań łańcuchowych w:

 • Produkcja izolacji ze szkła włóknistego
 • Produkcji płyt wiórowych (OSB, MSB)
 • Produkcji tworzyw sztucznych i tkanin
 • Lakierowaniu piecowym

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Test

Mobil SHC Chain 240

Ciężar właściwy, kg/dm3, ISO 12185

0,968

Lepkość kinematyczna, mm2/s,ISO 3104

 

- w 40°C

245

- w 100°C

19

Wskaźnik lepkości, ISO 2909

86

Temp. zapłonu COC, ºC, ISO 2592

290

Temp. płynięcia, ºC, ISO 3016

-24

Test pienienia, ISO 6248

 

-Sekw. I, Tendencja, ml

50

-Sekw. I, Stabilność, ml

0

Utrata masy z powodu parowania, % masy, 204°C, 6,5 godz., ASTM D972

1%

Korozja na miedzi, 100°C, 3 godz., ASTM D130

1A

Badanie ścieralności na aparacie 4-kulowym, średnica skazy, mm, ASTM D4172

0,4

Próba zespawania na aparacie 4-kulowym, kg, ASTM D2783

160

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo Mobil, znak Pegaza i Mobil SHC są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jej spółki zależnej.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.