MOBIL SHC™ GEAR 22M, 46M SERIES

Mobil industrial , Poland

Oleje przekładniowe

Opis produktu

Mobil SHC Gear 22M i 46M to najwyższej jakości syntetyczne środki smarne o ultra wysokiej lepkości, zaprojektowane specjalnie do stosowania w mocno obciążonych, otwartych przekładniach wolnoobrotowych, gdzie często panują graniczne warunki smarowania. Ich formulacja zawiera syntetyczne oleje bazowe o znakomitej płynności w niskich temperaturach, nawet przy tak wysokich klasach lepkości. Te produkty o ultra wysokiej lepkości można pompować na stosunkowo duże odległości i nakładać przy użyciu standardowego sprzętu do natryskiwania. Połączenie naturalnie wysokiego wskaźnika lepkości i unikalnego systemu dodatków zapewnia tym produktom wyjątkowe właściwości termiczne/ odporności na utlenianie i niezrównaną jakość w trudnych warunkach pracy w wysokich i niskich temperaturach, nawet w bardzo wolnoobrotowych przekładniach. Dodatki z formulacji zapewniają także doskonałą ochronę przed zacieraniem się przekładni, przed zużyciem oraz przed rdzewieniem i korozją.

 

Mobil SHC Gear 22M i 46M przewyższają wymagania Falk Corporation dotyczące lepkości minimalnej przy okresowym smarowania przekładni - odpowiednio zimowych i letnich. Spełniają także wymagania Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Przekładni AGMA dla lepkości środków smarnych o numerach, odpowiednio, 14R i 15R, chociaż nie są to środki smarne resztkowe, ale najbardziej zaawansowane produkty syntetyczne. Mobil SHC Gear 22M i 46M nie zawierają żadnych rozpuszczalników ani oleju bazowego typu asfaltowego.

 

Właściwości i zalety

Środki smarne Mobil SHC Gear 22M i 46M to czołowe produkty marki Mobil SHC, znanej na całym świecie ze swojego nowatorstwa i wydajności. Te naukowo opracowane syntetyczne środki smarne są wyrazem nieustającego zaangażowania na rzecz wykorzystania zaawansowanych technologii w celu zapewnienia doskonałych produktów smarnych. Mobil SHC Gear 22M i 46M zapewniają korzyści nieosiągalne przy stosowaniu mineralnych olejów bazowych, zwłaszcza przy pracy w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach, a także doskonałe właściwości użytkowe i korzyści dla klientów.

 

Nasi specjaliści od formulacji zastosowali nowatorskie kombinacje olejów bazowych oraz oryginalną kombinację dodatków, która wzmacnia oleje bazowe, zapewniając doskonałą ochronę przed zacieraniem się przekładni i przed zużyciem, nawet w przy obciążeniach udarowych. Rezultatem są produkty, które wykazały wyjątkową skuteczność w ocenach producentów oryginalnego sprzętu (OEM), terenowych testach klientów i w komercyjnej eksploatacji. Są to produkty o ultra wysokiej lepkości, wyjątkowo skuteczne przy wolnych obrotach, dużym obciążeniu i wysokich temperaturach, które zapewniają doskonałą ochronę przekładni i łożysk, dłuższą trwałość oleju oraz doskonałe kompleksowe działanie w porównaniu z produktami konwencjonalnymi.

 

Oto szczególne właściwości środków smarnych Mobil SHC Gear 22M i 46M

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Gęsta warstwa płynu EHL i wybrane dodatki zapewniają niezrównaną nośność oraz ochronę przed zużyciem i kleistość.

Przyczyniają się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej przekładni, skrócenia przestojów i zmniejszenia kosztów konserwacji i wymiany.

Pozwalają uniknąć zatrzymywania rozpuszczalnika i zmniejszenia lepkości występujących w produktach zawierających rozpuszczalniki.

Tworzą znacznie gęściejszą warstwę EHL w porównaniu ze smarami półpłynnymi.

Doskonała pompowalność w temperaturach otoczenia

Przyczyniają się do obniżenia kosztów wymiany pomp.

Nakłada się je przy użyciu zwykłego sprzętu do natryskiwania środków smarnych.

Niski koszt konwersji z asfaltowych, półpłynnych produktów smarnych

Nakłada się je rzadziej niż smary, mniej odpadów w porównaniu z produktami asfaltowymi / rozpuszczalnikowymi

Przyczyniają się do zmniejszenia zużycia środka smarnego i kosztów jego utylizacji.

Nie zawierają ciał stałych ani żywic asfaltowych.

Dzięki uniknięciu zwartych osadów na stopach zębów przekładni mniej przestojów i niższe kosztów konserwacji

Produkt o jasnej barwie

Pozwala uniknąć kosztownego czyszczenia przekładni przed przeglądem.

Nie zawiera rozpuszczalników

Pozwala uniknąć potencjalnych problemów z bezpieczeństwem związanych z lotnymi rozpuszczalnikami o niskiej temperaturze zapłonu.

 

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Zwykle konwersja do Mobil SHC Gear 22M lub 46M z produktów asfaltowych lub smarów będzie prostym procesem bez zmiany sprzętu do natryskiwania smaru. Zaleca się dokładne wyczyszczenie kół zębatych, aby wykorzystać jasną barwę tych syntetycznych produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji środków smarnych, zasięgnij konsultacji u swojego przedstawiciela Mobil.

 

Mobil SHC Gear 22M i 46M zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w mocno obciążonych, otwartych przekładniach wolnoobrotowych, które napędzają stacjonarne maszyny wirujące. Produkt ten zwykle nakłada się okresowo za pomocą systemów dysz natryskowych. Wybrane konkretne zastosowania

     •  Piece i młyny w górnictwie metali, produkcji cementu i wapienia oraz w cukrowniach

     •  Wolnobieżne, mocno obciążone łożyska ślizgowe i toczne

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

22M

46M

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,89

0,924

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

240

240

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

700

1375

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

22000

46000

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

6

15

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

180

180

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.