Mobil SHC™ Gear 320 WT

Mobil industrial , Poland

Zaawansowany technologicznie olej do przekładni turbin wiatrowych

DNV logo

Opis produktu

Mobil SHC ™ Gear 320 WT, zaawansowany olej do przekładni turbin wiatrowych, to w pełni syntetyczny przemysłowy środek smarny do przekładni, zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnej ochrony przekładni turbin wiatrowych i przedłużenia trwałości eksploatacyjnej oleju nawet w skrajnych warunkach.

ExxonMobil zastosował w nim polialfaolefiny (PAO) następnej generacji ze względu na ich wyjątkową odporność na utlenianie i właściwości termiczne. Ten ekskluzywny syntetyczny olej bazowy stanowi podstawę nowatorskiej, zbilansowanej receptury oleju przekładniowego, który pod względem ochrony przed mikrowżerami, charakterystyki lepkościowej, wydzielania powietrza i płynności w niskich temperaturach przewyższa inne syntetyczne oleje przekładniowe.

W Mobil SHC Gear 320 WT, zaawansowany olej do przekładni turbin wiatrowych, zastosowano szczególną i naukowo opracowaną własną technologię dodatków uszlachetniających zaprojektowanych w celu zapewnienia zrównoważonej jakości w zakresie wszystkich właściwości. W szczególności Mobil SHC Gear 320 WT oferuje wysoki poziom odporności na zmęczenie mikrowżerowe oraz niezrównaną ochronę przed rdzą i korozją.

Dodatkowo, w odpowiedzi na zainteresowanie przemysłu ochroną przed białymi wytrawionymi pęknięciami (White Etching Cracks, WEC) niszczącymi niektóre turbiny wiatrowe, Mobil SHC Gear 320 WT został poddany szeroko zakrojonym badaniom naukowym w celu oceny wydajności i przeciwdziałania spękaniu WEC.  Mobil SHC Gear 320 WT, zaawansowany środek smarny do przekładni turbin wiatrowych, jest pierwszym olejem smarowym, co do którego przodująca na świecie niezależna jednostka certyfikująca DNV-GL stwierdziła, że nie przyczynia się do powstawania białych wytrawionych pęknięć.

Mobil SHC Gear 320 WT, zaawansowany środek smarny do przekładni turbin wiatrowych, został dopuszczony przez głównych producentów oryginalnych urządzeń (OEM) do stosowania w ich sprzęcie i spełnia główne wymagania branżowe, w tym poziom czystości wymagany przez IEC 61400-4 (wymagania projektowe dla przekładni turbin wiatrowych).

 

Właściwości i zalety

Syntetyczne środki smarne z serii Mobil SHC są uznane i doceniane na całym świecie ze względu na innowacyjny charakter i doskonałą jakość. Mobil SHC Gear 320 WT, zaawansowany środek smarny do przekładni turbin wiatrowych, został opracowany w ścisłej współpracy z najważniejszymi producentami turbin wiatrowych, skrzyni biegów i łożysk, aby zapewnić wyjątkową wydajność w szybko zmieniających się konstrukcjach przekładni turbin wiatrowych.

Nasi naukowcy zaprojektowali zastrzeżoną kombinację dodatków uszlachetniających, które są odporne na tradycyjne mechanizmy zużycia przekładni, takie jak zacieranie, a także chronią przed mikrowżerami przy bardzo niewielkiej skłonności do tworzenia szlamu i osadów. Wyłączne zastosowanie syntetycznych olejów bazowych PAO nowej generacji i przyjęcie nowego podejścia do mieszania zapewnia zrównoważone korzyści w zakresie ochrony przed mikrowżerami, wskaźnika lepkości, uwalniania powietrza i charakterystyki płynności w niskich temperaturach.

 

Mobil SHC Gear 320 WT, zaawansowany środek smarny do przekładni turbin wiatrowych, oferuje następujące cechy i zalety:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed mikropittingiem oraz wysoka odporność na powszechnie spotykane zużycie przez zacieranie

Przyczynia się do przedłużonej żywotności przekładni i łożysk w zamkniętych przekładniach zębatych działających w warunkach ekstremalnego obciążenia, prędkości i temperatury.

Przyczynia się do zmniejszenia nieplanowanych przestojów i konserwacji, co jest szczególnie istotne dla przekładni trudnodostępnych.

Według niezależnej jednostki certyfikacyjnej nie przyczynia się do rozwoju białych wytrawionych pęknięć (WEC).

Przyczynia się do zmniejszenia nieplanowanych przestojów i konserwacji z powodu przedwczesnych awarii łożyska i wymiany skrzyni biegów

Niezrównana ochrona przed pienieniem, nawet po dokładnej filtracji

Przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia wyciekami i szkodliwym oddziaływaniem na środowisko. Zmniejsza/ eliminuje wyłączenia turbin z powodu fałszywych alarmów poziomu oleju.

Doskonale przeciwdziała tworzeniu się osadów w wysokich temperaturach

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i kosztów konserwacji poprzez wydłużenie trwałości eksploatacyjnej oleju i okresów między jego wymianą.

Receptura wykorzystująca zasztrzeżoną, zaawansowaną technologię niskiej zawartości siarki przy skrajnych naciskach EP, zapewniającą przeciwdziałanie tworzeniu się osadów i szlamu oraz kompatybilność z elementami urządzeń.

Zapewnia lepszą ochronę urządzeń i dłuższe okresy pomiędzy wymianą w celu zoptymalizowania kosztów konserwacji

Niezrównany poziom czystości, lepszy niż - / 14/11 (ISO 4407)

Przyczynia się do zapewnienia płynnego i bezproblemowego działania we wszystkich warunkach pracy.

Przyczynia się do zmniejszenia dodatkowej filtracji na miejscu i związanych z nią kosztów.

Liczne dopuszczenia producentów urządzeń i doskonała kompatybilność z olejami przekładniowymi na bazie mineralnej.

Zapewnia niezawodne i stabilne działanie turbin wiatrowych wielu różnych producentów OEM.

Umożliwia skonsolidowaną i uproszczoną gospodarkę zapasami oleju przekładniowego oraz optymalizację wyposażenia w mieszanych układach turbin.

 

Zastosowania

Mobil SHC Gear 320 WT, zaawansowany środek smarny do turbin wiatrowych, zalecany jest do smarowania przekładni głównych farm turbin wiatrowych. Szczególnie zaleca się go do zastosowań narażonych na mikrowżery, zwłaszcza mocno obciążonych przekładni z zębami powierzchniowo utwardzonymi, które zwykle stosuje się w turbinach wiatrowych. Można go także stosować w przekładniach pracujących w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach oraz w aplikacjach, w których jest wysokie zagrożenie korozją w układzie. W porównaniu do konwencjonalnych olejów przekładniowych, zaawansowany smar do przekładni turbin wiatrowych Mobil SHC Gear 320 WT może zapewnić lepsze smarowanie łożysk tocznych elementów przekładni.

 

Typowe zastosowania obejmują m.in.:

•  Turbiny wiatrowe, zwłaszcza te wysoko obciążone oraz pracujące w warunkach obciążenia udarowego, ekstremalnych temperatur i w oddalonych lokalizacjach

• Przekładnie pomocnicze w turbinach wiatrowych, tj. przekładnia do przestawiania łopat wirnika oraz przekładnia obrotu wokół osi pionowej

 

Zastrzeżenie co do stosowania: chociaż Mobil SHC Gear 320 WT jest kompatybilny z produktami na bazie olejów mineralnych, zaleca się dokładne czyszczenie i płukanie systemów przed przejściem na Mobil SHC Gear 320 WT, aby osiągnąć maksymalne korzyści w zakresie wydajności.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

CN Gpower

Delijia

DNV-GL

Eickhoff

Envision

GE Renewable Energy

Goldwind

Hitachi

Ishibashi Manufacturing

Mitsubishi Heavy Industries

Mitsui Miike Machinery

Moventas

Nordex

Senvion

Suzlon

Wikov

Winergy

ZF Wind Power

NGC 
TYHI(Taiyuan Heavy Industry) 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

AGMA 9005-F16

DIN 51517-3:2018-09

IEC 61400-4 :2012(E)

ISO L-CKD (ISO 12925-1) 2018)

ISO L-CKSMP (ISO 12925-1: 2018)

Nietoksyczność dla organizmów wodnych zgodnie z procedurą oceny zagrożenia GESAMP

ISO L-CTPR (ISO 12925-1:2018) 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

320

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,851

Demulgowalność, Czas do 37ml wody, 82ºC, [min], ASTM D1401

15

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

256

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

Test FZG Mikropitting, Obciążenie zacierające, Stopień, FVA 54

>10

Test FZG Mikropitting, Klasa GFT, Stopień, FVA 54

Wysoka

Test FZG Scuffing, A/8.3/90, Obciążenie zacierające, Stopień, DIN 51354

14+

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

44,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

343

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-45

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

189

Klasa czystości wg ISO 4406, ISO 4407

-/14/11 max

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.