Mobil SHC™ Hydraulic EAL

Mobil industrial , Poland

Wysokiej jakości syntetyczny olej hydrauliczny

Energy Efficiency logo
Opis produktu

Płyny Mobil SHC™ Hydraulic EAL to wysokiej jakości, biodegradowalne, syntetyczne oleje hydrauliczne do nowoczesnych układów hydraulicznych. Płyny te zaprojektowano w odpowiedzi na zapotrzebowanie na hydrauliczne środki smarne o akceptowalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Płyny Mobil SHC Hydraulic EAL to oleje hydrauliczne o wyjątkowo wysokiej jakości, szerokim zakresie temperatur stosowania i stabilnej wytrzymałości na ścinanie, oraz o kontrolowanych właściwościach pompowalności w niskich temperaturach i maksymalnej ochronie urządzeń przed zużyciem, do układów hydraulicznych pracujących przy dużym obciążeniu i wysokim ciśnieniu.

 

*Sprawność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów tego płynu w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi ExxonMobil. Zastosowana tu technologia zapewnia wzrost sprawności do 3,6% w porównaniu z Mobil DTE 25 przy teście w pompie łopatkowej Eaton 25VMQ w kontrolowanych warunkach zgodnie z obowiązującymi normami i protokołami branżowymi. Poprawa sprawności zależy od warunków pracy i zastosowania.

 

Właściwości i zalety

•  Spełnia wymagania UE Ecolabel, Blue Angel, SS 155434 i USDA BioPreferred®.

• Znakomita nośność i ochrona urządzeń przed zużyciem, co zabezpiecza elementy układu przed zużyciem i zatarciem oraz przyczynia się do zapewnienia długotrwałej sprawności urządzeń.

• Wysoki i stabilny pod względem wytrzymałości na ścinanie wskaźnik lepkości przyczynia się do utrzymania ochrony elementów układu w szerokim zakresie temperatur.

•Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przestojów konserwacyjnych, poprzez poprawę czystość układu i zmniejszenie osadów, co przedłuża trwałość oleju i filtrów.

•Doskonała odporność na emulgowanie zapewnia łatwość usuwania wody w zastosowaniach poniżej poziomu wody.

• Dobra kompatybilność z elastomerami; także z elastomerami stosowanymi wraz z konwencjonalnymi mineralnymi olejami hydraulicznymi.

 

Zastosowania

     • W układach, w których wymaga się stosowania płynów łatwo biodegradowalnych i minimalnie toksycznych

     • Zastosowania hydrauliczne, gdzie pożądane jest zmniejszenie zużycia energii

     • Układy obiegowe zawierające przekładnie i łożyska, gdzie pożądane są łagodne charakterystyki przy skrajnych ciśnieniach

     • Układy zawierające serwozawory, gdzie niezbędna jest czystość

     •Układy hydrauliczne działające przy temperaturach oleju w zakresie od -17°C do 93°C

     • Urządzenia ruchome, wyposażenia statków i leśnictwa do pracy w okolicznościach wymagających szczególnej ochrony środowiska naturalnego

     • Układy obiegowe działające w łagodnych i umiarkowanych warunkach eksploatacyjnych

     • Przemysłowe układy hydrauliczne, gdzie do zakładowej kanalizacji ściekowej mogą dostawać się ciecze rozlane lub wyciekłe.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

32

46

68

Blue Angel RAL-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton Brochure No. 03-401-2010, Rev 1

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

USDA Certified BioBased Product

X

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

32

46

68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2011)

X

X

X

JCMAS HKB VG32L

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Norma szwedzka 15 54 34 AAV 32 Environmentally Acceptable (2015)

X

 

 

Norma szwedzka 15 54 34 AAV 46 Environmentally Acceptable (2015)

 

X

 

Norma szwedzka 15 54 34 AAV 68 Environmentally Acceptable (2015)

 

 

 

US EPA VGP:2013

X

X

X

WGK Nieszkodliwy dla środowiska wodnego

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

32

46

68

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,936

0,930

0,923

Test zacierający FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

282

282

292

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

6,2

7,7

11

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

31,1

43,3

71

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

-33

-27

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

152

149

144

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.