Mobil SHC™ Seria Rarus

Mobil industrial , Poland

Najwyższej jakości środki smarne do sprężarek powietrza

Opis produktu

Oleje Mobil SHC™ Serii Rarus to najwyższej jakości środki smarne do sprężarek powietrza przeznaczone przede wszystkim do smarowania śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza pracujących w trudnych warunkach. Szczególnie nadają się do zastosowań w trudnych warunkach, gdzie produkty na bazie oleju syntetycznego nie spełniają oczekiwań, takich jak praca przy wysokich końcowych temperaturach sprężania, lub tam, gdzie pożądane są dłuższe okresy pomiędzy wymianą oleju. Formulacja olejów Mobil SHC Serii Rarus umożliwia trzykrotne przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju w porównaniu do najlepszych syntetycznych środków smarnych do sprężarek.

 

Własności i zalety

Wyjątkowo stabilna odporność na wysokie temperatury/ utlenianie pozwala na trzykrotne przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju w porównaniu do wiodących syntetycznych olejów do sprężarek oraz na skrócenie przestojów konserwacyjnych.

•  Doskonała odporność na tworzenie się nagaru i wytrącanie osadów przyczynia się do utrzymania czystości i przedłużenia żywotności oleju do sprężarek.

•  Wysokowydajny syntetyczny olej bazowy o wysokim wskaźniku lepkości umożliwia zastosowania w szerokim zakresie temperatur oraz skuteczne smarowanie w wysokich temperaturach.

•  Wysoka nośność oleju chroni urządzenia i wydłuża ich żywotność, przyczynia się do zminimalizowania nieoczekiwanych przestojów i przedłużenia okresów pomiędzy ich serwisowaniem.

•  Wyjątkowa odporność na rdzewienie i korozję, bardzo dobre własności przeciwzużyciowe, odporność na emulgowanie i pienienie, dobre uwalnianie powietrza oraz kompatybilność z wieloma metalami.

•  Doskonałe oddzielanie wody przyczynia się do ograniczenia jej przenoszenia do następnych urządzeń i tworzenia się osadów w skrzyni korbowej i przewodach tłocznych, do zmniejszenia zatorów w filtrach koalescencyjnych i chłodnicach oraz zmniejszenia podatności na emulgowanie.

 

Zastosowania

     •  Oleje Mobil SHC Serii Rarus są przeznaczone przede wszystkim do śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza, są bardzo skuteczne w sprężarkach śrubowych chłodzonych wtryskiem oleju i sprężarkach, które w przeszłości wykazywały nadmierną degradację oleju, niską sprawność zaworów lub tworzenie się osadów.

     •  Są to oleje do sprężarek pracujących w trudnych warunkach, szczególnie skuteczne przy ciągłej pracy w wysokiej temperaturze, przy temperaturach tłoczenia do 200ºC.

     • Układy sprężarek z krytycznymi przekładniami i łożyskami

     •  Nie nadają się do sprężarek powietrza do oddychania.

     •  Są kompatybilne ze wszystkimi metalami stosowanymi w budowie sprężarek oraz z konwencjonalnymi olejami do sprężarek powietrza na bazie olejów mineralnych, choć ich zmieszanie z innymi olejami może zaszkodzić ich ogólnej wydajności.

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

32

46

68

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Kolor

Pomarańczowy płyn

Pomarańczowy płyn

Pomarańczowy płyn

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, Ocena, ASTM D130

1B

1B

1B

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

204

197

192

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,6

7,1.

9,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

30,6.

44,1.

65,3.

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-42

-45

-39

Test rdzewienia, syntetyczna woda morska, 24 godz. w 60 C, ASTM D665-PROB

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Ciężar właściwy, 15°C/15°C, ASTM D1298

0,878

0,868

0,865

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

123

122

129

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.