Mobil System Cleaner

Mobil industrial , Poland

Środek czyszczący do układów obiegowych

Opis produktu

Mobil System Cleaner to rozpuszczalny w oleju i niezawierający rozpuszczalników środek czyszczący, który zawiera emulgatory, środki dyspergujące i inhibitory korozji. Jest bezpieczny w użyciu dla wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych stosowanych w urządzeniach przemysłowych. Zwykle zaleca się stosowanie 5% domieszki Mobil System Cleaner w oleju systemowym. Domieszka do 20% tego produktu w oleju jest nieszkodliwa dla powszechnie stosowanych uszczelnień. Ze względu na lepkość i wysoką temperaturę zapłonu Mobil System Cleaner, w trakcie czyszczenia nim urządzenia mogą normalnie pracować.

 

Właściwości i zalety

  • Środek czyszczący niezawierający rozpuszczalników, rozpuszczalny w oleju
  • Zdecydowanie zalecany do usuwania lakierów, węgla, szlamu i innych zanieczyszczeń z obiegowych układów smarowania, łożysk, itp.
  • Bezpieczny w użyciu dla wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych
  • Domieszka do 20% nieszkodliwa dla powszechnie stosowanych uszczelnień.
  • Urządzenia mogą normalnie pracować podczas czyszczenia

 

Zastosowania

Czystość w układach smarowania obiegowego, np. w maszynach papierniczych i turbinach, ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego chłodzenia i natężenia przepływu środków smarnych, a także dla trwałości środków smarnych i łożysk. Po długotrwałym użytkowaniu zaleca się czyszczenie układów smarowania obiegowego, aby usuwać osady lakieru, węgla, szlamu i innych zanieczyszczeń technologicznych z przewodów olejowych i powrotnych, łożysk i innych elementów układu smarowania. Czyszczenie może być także konieczne przed podaniem nowego oleju smarującego przy jego wymianie lub gdy do systemu wprowadza się środek smarny nowej marki.

Uwaga: Aby zapobiec zanieczyszczeniu Mobil System Cleaner, należy go przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Beczki z tym produktem należy przechowywać w pozycji leżącej.

Procedury stosowania Mobil System Cleaner: Mobil System Cleaner należy stosować zgodnie z poniższymi procedurami. Przed rozpoczęciem tego procesu użytkownik powinien skonsultować się z przedstawicielem handlowym.

Uwaga dotycząca filtrów i filtracji: Aby poradzić sobie z lakierem i innym i osadami, które mają być usunięte z układu, potrzebne będą dodatkowe filtry. Filtry należy wymieniać bezpośrednio przed dodaniem Mobil System Cleaner, aby zapobiec rozkładaniu przezeń materiału już w nich zebranego i rozprowadzeniu go z powrotem w układzie. Filtry należy wymieniać także przed dodaniem oleju do płukania oraz/ lub przed ostatecznym napełnieniem układu. Należy przygotować się wymiany filtrów kilka razy dziennie w trakcie czyszczenia.

1.
Dodać Mobil System Cleaner do zbiornika w stężeniu 5% w oleju, podczas gdy układ pracuje z normalną prędkością i temperaturą. Układ powinien działać na tej mieszance przez co najmniej 24 godziny. Dokładny czas trwania czyszczenia, który zależy od wielkości układu i jego czystości, może doradzić przedstawiciel handlowy.

2
Po upływie zalecanego czasu obiegu Mobil System Cleaner, układ należy natychmiast opróżnić. Szybkie spuszczenie oleju maksymalizuje ilość usuwanych z nim nierozpuszczalnych zawiesin i zmniejsza potrzebę ręcznego czyszczenia miski olejowej. Należy wtedy również opróżnić wszystkie zbiorniki pomocnicze, studzienki obiegu wtórnego, duże łożyska z kurkami spustowymi itp.

3.
Przepłukać system za pomocą właściwego oleju do płukania. W razie wątpliwości, co do tego, jakiego oleju użyć do płukania, należy skonsultować się z przedstawicielem handlowym.

4
Jeśli po przepłukaniu i opróżnieniu układu pozostanie w nim olej ze środkiem czyszczącym w ilości nie większej niż 10% jego objętości, drugie płukanie nie będzie konieczne. Jeśli pozostanie więcej niż 10%, lub jeśli nie ma pewności co do tej ilości, układ należy ponownie przepłukać.

5.
Jeśli wskazane jest drugie płukanie, napełnić układ właściwym olejem do płukania lub zalecanym do długotrwałego stosowania środkiem smarnym do poziomu, przy którym możliwy jest obieg oleju. Doprowadzić do co najmniej pięciokrotnego obiegu oleju w układzie w normalnej temperaturze roboczej, a potem opróżnić go tak, jak w powyższym kroku 2.

6. Po zakończeniu płukania napełnić układ świeżym środkiem smarnym o odpowiedniej klasie lepkości.

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil System Cleaner

 

Wygląd

Przejrzysty brązowy olej

Ciężar właściwy, ASTM D 1298

0,926

Waga, lb/gal

7,71

Lepkość, ASTM D 445

 

cSt w 40°C

55

Temperatura zapłonu, ºC

138

Woń

Łagodna

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.


Logo Mobil, znak graficzny pegaza i Mobil DTE są znakami towarowymi ExxonMobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.