Seria Mobil Zerice S

Mobil industrial , Poland

Oleje do sprężarek  chłodniczych

Opis produktu

Oleje Mobil Zerice S to najwyższej jakości syntetyczne oleje do sprężarek chłodniczych oparte na bazie alkilobenzenowej, która dzięki swoim właściwościom, doskonale miesza się z wodorofluorowęglowodorami HFC (R22). Pozwala to na stosowanie tych związków w bardzo niskich temperaturach, aż do -60°C. W niektórych przypadkach mogą one również być stosowane w sprężarkach wykorzystujących amoniak jako czynnik chłodniczy.

 

Właściwości, zalety i potencjalne korzyści

W porównaniu ze olejami mineralnymi i innymi olejami syntetycznymi, oleje Mobil Zerice S oferuje lepszą rozpuszczalność w czynnikach chłodniczych zawierających halowęglowodory. Przyczynia się to do uniknięcia powszechnego problemu związanego z separacją oleju i jego krzepnięciem na powierzchniach zaworów i systemu wymiany ciepła w chłodniach.

Ponadto oleje Mobil Zerice S mają bardzo niską temperaturę płynięcia i flokulacji, co pomaga zapobiec szkodliwemu wydzielaniu się parafin, które może zablokować zawory rozprężne i powierzchnie wymiany ciepła.

Syntetyczny charakter olejów Mobil Zerice S zapewnia doskonałą stabilność chemiczną, cozapobiega reakcji z czynnikami chłodniczymi oraz stabilność w wysokich temperaturach, co przeciwdziała rozkładowi oleju.

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Mieszalność z czynnikami chłodniczymi typu chlorowcopochodne węglowodorów Zwiększona wydajność układu
Niskie temperatury płynięcia i flokulacji Zapobiega wytrącaniu się parafin i umożliwia wyższą wydajność systemu
Stabilność chemiczna Długa żywotność oleju

 

Zastosowania

Oleje Mobil Zerice S są zalecane do wszystkich typów sprężarek chłodniczych: śrubowych i tłokowych. Produkty te nadają się do pracy w połączeniu z czynnikami chłodniczymi typu HCFC  i nadają się także do użytku w  niektórych sprężarkach wykorzystujących amoniak.  Nie powinny być stosowane z czynnikami chłodniczymi na bazie dwutlenku siarki lub R134A. Odpowiednią klasę lepkości oleju należy wybrać zgodnie z zaleceniami producenta sprężarki.

 

 Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Zerice S 32 46 68 100
Lepkość kin., ASTM D 445        
cSt w temp. 40ºC 32 46 68 100
cSt w temp. 100ºC 4,2 5,4 6,5 8,0
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -33 -30 -27 -27
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 154 154 174 186
Temperatura flokulacji, R12, ºC -60 -60 -60 -60
Liczba kwasowa, mg/KOH, maks., ASTM D 974 0,05 0,05 0,05 0,05
Korozja miedzi 3 h, w temp. 100 ºC, ASTM D 130 1 1 1 1
Zawartość wody, ppm, ASTM D 1533 ‹30 ‹30 ‹50 ‹30

 

 Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.