Mobilfluid™ 125

Mobil industrial , Poland

Najwyższej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy

Opis produktu

Mobilfluid 125 to najwyższej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy, przeznaczony do stosowania w przekładniach hydrodynamicznych i układach hydraulicznych zwykle spotykanych w kolejnictwie, przemyśle morskim, budownictwie i zastosowaniach przemysłowych. Jego formulacja zawiera wysokiej jakości oleje bazowe i zaawansowane dodatki uszlachetniające, które zapewniają wydajność , jakiej potrzeba do precyzyjnego przenoszenia mocy. Mobilfluid 125 zaprojektowano, aby wytrzymywał znaczne obciążeniach przy niskich i wysokich prędkościach w szerokim zakresie trudnych warunków pracy.

 

Właściwości i zalety

Spójne i elastyczne sterowanie oraz wydajność urządzeń przy hydrodynamicznych układach przekładniowych i hydraulicznych układach sterowania zależy od płynów o wysokiej skuteczności. Układy te poddawane są wysokimi ciśnieniom i temperaturom, które mogą powodować powstawanie osadów w zaworach sterujących precyzyjnej regulacji przemienników momentu obrotowego i hydrauliki. Kluczowe zalety Mobilfluid 125 obejmują:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Dobra ochrona przed zużyciem

Wydłużenie trwałości eksploatacyjnej komponentów, zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie kosztów utrzymania

Skuteczna odporność na degradację termiczną i utlenianie

Znaczne ograniczenie szkodliwych laków, osadów i szlamu

Sprawne przenoszenie mocy i dobra czułość sterowania

Wydłużona trwałość eksploatacyjna oleju

Dobre właściwości w niskiej temperaturze

Łatwy rozruch i czułe sterowanie hydrauliczne

Skuteczna ochrona przed rdzą i korozją, także przy długich przestojach w mokrym lub wilgotnym otoczeniu

Mniejsze zużycie, niezawodny rozruch i niższe koszty utrzymania

Doskonałe uwalnianie powietrza eliminuje problemy z pienieniem

Optymalna czułość sterowania hydraulicznego i przenoszenie mocy

Lepszego smarowanie z ciągłą powłoką warstwy płynu

Kompatybilność z materiałami uszczelnień i uszczelek stosowanymi w tych układach

Mniej wycieków płynu, strat ciśnienia i zanieczyszczeń

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Sprzęgła i napędy hydrauliczne, przemienniki momentu obrotowego i hydrauliczne systemy sterowania stosowane w kolejnictwie, przemyśle morskim, budownictwie i przemyśle

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Voith Turbo 120.00059010

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

32

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,878

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

225

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

30

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

104

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.