Mobilgear OGL 007, 009 i 461

Mobil industrial , Poland

Smar

Opis produktu

Mobilgear OGL 007, 009 i 461 to wysoko wydajne smary o zaawansowanym technologicznie składzie zawierające dodatki typu EP oraz zawiesinę drobnych cząsteczek grafitu zwiększające nośność przenoszonych obciążeń.  Przeznaczone są głównie do smarowania dużych przekładni o niskiej do średniej prędkości i dużym obciążeniu.  Smary te zapewniają wyjątkowo dobrą nośność obciążeń, zaś ich skład pozwala na zachowanie doskonałej przyczepności i odporność na rozprysk w ekstremalnych warunkach.  Smary Mobilgear OGL 007, 009 i 461 dają się łatwo pompować przy pomocy konwencjonalnych pomp transferowych z beczek do rozpylaczy. Właściwości smarów Mobilgear OGL 007, 009 i 461 polegające na ich miękkiej konsystencji w niskich temperaturach pozwalają na ich rozpylanie w różnych warunkach atmosferyczncyh. Mobilgear OGL 007, 009 i 461 nie zawierają ołowiu ani chloru, nie zawierają też rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Brak rozpuszczalników i rozcieńczalników pozwala na utrzymanie pełnych wymogów technicznych w czasie przechowywania i użytkowania produktów.

Własności i zalety

Mobilgear OGL 007, 009 i 461 to wiodące na rynku produkty marki Mobilgear o ogólnoświatowej renomie, którą zawdzięczają swoim doskonałym własnościom i innowacyjnemu charakterowi.    Opracowane przez naukowców ExxonMobil i poparte wiedzą personelu technicznego z całego świata, smary Mobilgear OGL 007, 009 i 461 chronią i doskonale spisują się w dużych, otwartych przekładniach w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Opracowanie smarów Mobilgear OGL 007, 009 i 461 wyszło naprzeciw wymaganiom  Producentów Sprzętu (Original Equipment Manufacturers - OEM) i potrzebom klientów, którzy preferują miękkie w konsystencji lub półpłynne smary do wykorzystania w dużych systemach przekładniowych o niskiej do średniej prędkości i dużym obciążeniu.  Produkty tego typu spełniają zasadniczą rolę przy smarowaniu zębów przekładni pracujących pod dużym obciążeniem oraz zapobiegają zużyciu powierzchni i uszkodzeniom.  W składzie smarów Mobilgear OGL 007, 009 i 461 znajduje się zawiesina drobnych cząsteczek grafitu, która w znacznym stopniu przyczynia się do przeciwdziałania zużyciu w granicznych warunkach smarowania, jakie mają miejsce przy dużym obciążeniu / niskich prędkościach typowych dla dużych przekładni otwartych.

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Specjalnie dobrany skład zapewnia wyjątkowo dobrą nośność obciążeń i właściwości przeciwzużyciowe. Bardzo skuteczna ochrona przed zużyciem i mniejsze koszty wymiany przekładni.
Łatwość przepompowywania i rozpylania dla półpłynnych klas smarów NLGI 00. Wydajność działania, łatwy rozruch w niskich temperaturach i ograniczenie w zużyciu energii
Bardzo dobre zabezpieczenie przeciwko rdzy i korozji Dłuższa trwałość sprzętu, zmniejszenie przestojów i mniejsze koszty konserwacji
Bardzo dobra charakterystyka przyczepności produktu Mniejszy rozprysk, zużycie i mniejsze koszty smarowania
Nie zawiera ołowiu, azotanów i rozpuszczalników Ograniczony wpływ na środowisko

Zastosowanie

Produkty Mobilgear OGL 007, 009 i 461 są przeznaczone do smarowania dużych przekładni otwartych o niskiej do średniej prędkości i dużym obciążeniu wykorzystywanych w przemyśle. Aplikacja Mobilgear OGL 007 i 009 jest wygodna i realizuje się ją przez rozpylenie smaru na zęby przekładni. Mobilgear OGL 461 nadaje się też do zagruntowania smarem  powierzchni świeżo zmontowanych  przekładni otwartych w czasie pierwszych przebiegów. Seria Mobilgear OGL znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w tym między innymi:

  • Górnictwo, w tym sektory górnictwa, w których praca odbywa się w wysokich temperaturach, np. w przekładniach pierścieniowych pieców cementowych i młynów kulowych.
  • Zastosowania w przemyśle stalowniczym, cementowym, papierniczym i chemicznym

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilgear OGL 007 009 461
Klasa konsystencji NLGI 00 – 0 00 – 0 1,5
Barwa, wygląd zewnętrzny Czarna Czarna Czarna
Penetracja robocza w temp. 25ºC, ASTM D 217, mm/10 405 405 305
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265 200 200 200
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445      
[cSt] w 40°C 460 1500 460
Test przekładni FZG, DIN 51354, A/2.76/50 12 + 12 + Nie dotyczy
Zużycie, mg/kWh 0,25 0,25 Nie dotyczy
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm 0,5 0,5 0,6
Czterokulowy test spoiw, ASTM D 2596, obciążenie spoiw, kg 800 800 800
Ochrona przeciwkorozyjna, ASTM D 1743 Spełnia Spełnia Spełnia

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.