Mobil Pyrogard™ 53

Mobil industrial , Poland

Wysokiej jakości ciecz trudnopalna na bazie estrów fosforanowych

Opis produktu

Mobil Pyrogard™ 53 jest wysokiej jakości syntetyczną cieczą trudnopalną na bazie estrów fosforanowych przeznaczoną do stosowania we wszystkich rodzajach układów hydraulicznych, w których ryzyko zagrożenia pożarowego wyklucza stosowanie produktów naftowych. Mobil Pyrogard 53 posiada atest Factory Mutual (FM) dla cieczy trudnopalnych.

Mobil Pyrogard 53 cechuje się doskonałą odpornością na utlenianie w temperaturach, w jakich najczęściej pracują układy hydrauliczne oraz zapewnia długi okres eksploatacji bez tworzenia się szkodliwych szlamów i osadów. Produkt ten jest odporny na pienienie i posiada dobre własności separacji wody. Mobil Pyrogard 53 oferuje dobrą ochronę przeciwzużyciową dla wysokociśnieniowych pomp hydraulicznych i jest bardzo odporny na ścinanie, dzięki czemu utrzymuje stałą lepkość przez cały okres eksploatacji. Mobil Pyrogard 53 zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną, pod warunkiem, że do układu nie dostaje się nadmierna ilość wody. Jest również szczególnie zalecany tam, gdzie istnieje dostęp wody, ponieważ jako ciecz cięższa od wody dobrze separuje się od niej wypierając ją do góry, przez co umożliwia jej łatwe usunięcie z układu. Wyższy ciężar właściwy ma wpływ również na charakter przepływu i powinien być brany pod uwagę podczas projektowania układów hydraulicznych.

Wieloletnie doświadczenia w różnych aplikacjach, w których kluczową kwestią jest trudnopalność produktu sprawiły, iż Mobil Pyrogard 53 stał się produktem wybieranym przez wielu użytkowników.

 

Własności i potencjalne korzyści

Mobil Pyrogard 53 jest jednym z produktów marki Mobil Pyrogard - trudnopalnych cieczy hydraulicznych, które zapewniają wyjątkowe działanie w najbardziej wymagających zastosowaniach na całym świecie. Mobil Pyrogard 53 został opracowany we współpracy z producentami sprzętu hydraulicznego tak, aby spełniać nie tylko potrzeby aplikacji, w których trudnopalność ma krytyczne znaczenie, ale również tam, gdzie należy utrzymać wysoką jakość smarowania i długą trwałość elementów układu, jakiej zwykle oczekuje się od produktów bazujących na olejach mineralnych.

Formulacja Mobil Pyrogard 53 ma na celu nie tylko zapewnienie trudnopalności, zapewnia doskonałe własności smarne, odporność do tworzenia się osadów, odporność na utlenianie i pienienie, wraz z długą ochroną antykorozyjną oraz dobrą separacją wody włącznie.

Mobil Pyrogard 53 oferuje następujące korzyści:

Własności Zalety 
Doskonała trudnopalność Ograniczone do minimum ryzyko wystąpienia pożaru w krytycznych aplikacjach 
Wyjątkowa ochrona przeciwzużyciowa Wydłużony czas pracy elementów układu oraz niższe koszty części zamiennych 
Doskonała stabilność utleniania i odporność na tworzenie się osadów Wydłużona trwałość cieczy trudnopalnej i filtrów 
Długotrwała ochrona antykorozyjna podczas eksploatacji Bezproblemowe działanie układu hydraulicznego, ograniczenie nieplanowych postojów 
Odporność na ścinanie Utrzymuje stałą lepkość podczas całego okresu eksploatacji, zapewniając skuteczne i niezawodne działanie układu 
Dobre właściwości separacji wody i dobre właściwości antypienne Redukcja kosztów eksploatacyjnych dzięki dobrym właściwościom antypiennym i dobremu oddzielaniu wody

 

Zastosowanie

Kwestie dotyczące stosowania: Materiały, z których wykonane są uszczelnienia i zbiornik akumulatora muszą być kompatybilne z Mobil Pyrogard 53. Kauczuk butylowy, silikon, teflon, Viton lub podobne materiały z reguły spełniają ten warunek. We wszystkich przypadkach należy wziąć pod uwagę warunki eksploatacji i różnice we właściwościach elastomerów pochodzących od różnych producentów. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, po szczegółowe zalecenia należy zgłosić się do dostawcy sprzętu lub producenta uszczelnień.

Mobil Pyrogard 53 nie może być stosowany z wieloma farbami, powłokami i niektórymi plastikami. Przed użyciem należy skonsultować się z producentem środka powlekającego. Przy wymianie środka z produktu mineralnego na ciecz trudnopalną na bazie estrów fosforanowych zaleca się całkowite usunięcie warstwy farby ze zbiornika i nie malowanie go, gdyż w przeciwnym razie filtry i zawory mogą zostać uszkodzone przez łuszczące się warstwy farby.

Ciecze typu woda/glikol oraz emulsje nie są kompatybilne z produktem Mobil Pyrogard 53. Przy przejściu na Mobil Pyrogard 53 należy dokładnie opróżnić i wypłukać układ.

Mobil Pyrogard 53 zalecany jest dla systemów hydraulicznych, gdzie wymagane jest stosowanie cieczy trudnopalnych. W zakładach przemysłowych może istnieć wiele potencjalnych źródeł ognia, najbardziej zagrożone są miejsca, w których procesy technologiczne prowadzone są w zakresie wysokich temperatur m.in. huty, w których zdarzają się niekontrolowane przecieki z węży lub innych elementów układów hydraulicznych. Ze względów bezpieczeństwa, stosowanie cieczy trudnopalnej Mobil Pyrogard 53 zalecane jest właśnie w takich aplikacjach. Do specjalnych zastosowań należą:

  • Maszyny odlewnicze do aluminium.
  • Kadzie przypiecowe do topnienia żeliwa.
  • Hutnictwo, w aplikacjach gdzie zagrożenie pożarem jest kluczowym problemem.

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Pyrogard 53 
Lepkość kin., ASTM D 445 
[cSt] w 40ºC41,8
[cSt] w 100ºC5,1
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 970
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92246
Temperatura samozapłonu, [ºC], ASTM E 659/78538
Gęstość w 15ºC [kg/l], ASTM D 1298 1,155

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.