Univis HVI Series

Mobil industrial , Poland

View the Univis HVI
Płyny hydrauliczne o wysokim wskaźniku lepkości

Opis produktu

UNIVIS™ HVI 13 oraz 26 opracowano, aby zapewnić wyjątkową kontrolę lepkości w zastosowaniach o znacznych wahaniach temperatury otoczenia od bardzo zimnej do ciepłej. Oprócz szerokiego zakresu warunków pracy, płyny te zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem, silną ochronę przed rdzą i korozją, szybkie wydzielanie piany i powietrza oraz doskonałą odporność na utlenianie. Te cechy wydajności przyczyniają się do zapewnienia ochrony wymaganej do utrzymania lepszej sprawności działania układów hydraulicznych w szerokim zakresie temperatur roboczych.

 

Właściwości i zalety

UNIVIS HVI 13 oraz 26 zaprojektowano, aby zapewnić następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoki wskaźnik lepkości - szeroki zakres temperatur pracy

Doskonała płynność przy rozruchach w niskich temperaturach; dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości lepsza ochrona komponentów pomp pracujących zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.

Skuteczne ograniczenie pienienia i uwalniania powietrza

Szybkie uwalnianie powietrza, co przyczynia się do ochrony elementów przed kawitacją, zużyciem i nadmiernym nagrzewaniem się.

Wyjątkowa odporność na utlenianie

Przyczynia się do utrzymania komponentów w czystości, bez szlamów i pokostów, które zmniejszają sprawność i zwiększają trwałość eksploatacyjną układów hydraulicznych. Może przyczynić się do przedłużenia trwałości oleju i zmniejszenia wymagań co do konserwacji.

Znakomite zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Przyczynia się do poprawy trwałości elementów i zmniejszenia awaryjności w związku z uszkodzeniami elementów systemu przez rdzę i korozję.

Silna ochrona przed zużyciem

Zmniejszenie zużycia elementów dzięki tej ochronie może prowadzić do poprawy ich trwałości i ograniczenie konserwacji.

 

Zastosowania

     •  Stacjonarne i mobilne systemy hydrauliczne działające w szerokim zakresie temperatur i warunków otoczenia, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

     •  Systemy, w których wymogiem krytycznym jest wysoka niezawodność rozruchu w niskich temperaturach.

     •  Zastosowania, w których wymagana jest konsolidacja i uproszczenie środków smarnych.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

13

26

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Lepkość kinematyczna w - 40°C, mm2/s, ASTM D445

750

896

Lepkość kinematyczna w - 54°C, mm2/s, ASTM D445

4400

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

13.5

25,8

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

<-66

-60

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

404

375

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.