WYROL™

Mobil industrial , Poland

View the Wyrol
Koncentrat dodatku do olejów do walcowania aluminium

Opis produktu

Produkty WYROL™ to pełen zakres płynnych koncentratów dodatków do optymalizacji charakterystyki tarcia olejów do walcowania na zimno takich, jak SOMENTOR. Są one produkowane w celu umożliwienia optymalizacji pracy walcowni aluminium i osiągnięcia wymaganego wykończenia powierzchni i jakości walcowanego materiału.

 

WYROL 2 jest koncentratem inhibitora utleniania, który jest stosowany do przedłużania żywotności oleju do walcowania.

 

WYROL 4 i 8 składają się z pojedynczego dodatku poprawiającego smarność oraz małej ilości antyutleniacza. Produkty te używane są do optymalizacji właściwości olejów do walcowania aluminium pod względem ich charakterystyki tarcia. Dają też operatorowi walcowni możliwość optymalizacji formulacji, w celu dopasowania jej do warunków przeważających w konkretnej walcowni.

 

WYROL 10, 12 i 15 składają się z kombinacji różnych dodatków poprawiających smarność, które w połączeniu z inhibitorem utleniania  pomagają zapewnić doskonałą charakterystykę tarcia dla całego zakresu olejów do walcowania na zimno w zróżnicowanych warunkach.

 

WYROL 2, 4, 6, 8, 10 i 12 spełniają wymogi FDA 21 CFR 178.3910(a), „Środki smarne używane w produkcji artykułów metalowych", i są stosowane w walcowniach aluminium wytwarzających produkty do zastosowań spożywczych.

 

Właściwości i zalety

Produkty WYROL oferują następujące korzyści:

Produkty WYROL zapewniają wysoką elastyczność, która pozwala klientom na dostosowanie działania olejów do walcowania do wymogów technologii produkcyjnych i uzyskania optymalnych wyników. Prowadzi to do zwiększonej wydajności produkcji o odpowiedniej jakości i redukuje ryzyko odrzucenia materiału.

•  Zoptymalizowana produkcja walcowni i jakość produktu końcowego

•  Znaczące przedłużenie trwałości eksploatacyjnej oleju do walcowania

•  Lepsza jakość produktu końcowego

•  Mniej materiałów odrzuconych i odpadów produkcyjnych

 

Zastosowania

Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy przechowywanie tego produktu w cieplejszym (30* C) środowisku przez 24 godziny przed użyciem, jest to szczególnie ważne, jeśli produkt ten przez dłuższy czas (kilka miesięcy) przechowywano w temperaturze poniżej 5* C.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

10

12

2

4

6

8

FDA 21CFR 178.3910 (a)

X

X

X

X

X

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

2

4

6

8

10

12

Wygląd, AMS 1738

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Zawartość popiołu, % masy, ASTM D482

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Gęstość w 15°C, [ kg/m3], ASTM D4052

830

795

858

830

840

 

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

93

93

111

110

80

105

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

2.2

 

 

 

 

 

Liczba kwasowa, [mgKOH/g], ASTM D974

<0,3

55

<0,2

 

<0,5

<0,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

 

24

-3

18

6

18

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.