Mobil 1™ 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ 0W-20 to zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkową ochronę silnika i dodatkową oszczędność paliwa. Mobil 1 0W-20 spełnia lub przewyższa wymagania różnych producentów pojazdów oraz normy branżowe i przewyższa oleje konwencjonalne. Mobil 1 0W-20 zaleca się do zastosowań wymagających lepkości klas SAE 0W-20 i 5W-20.

 

Właściwości i zalety

Mobil 1 0W-20 stworzono w oparciu o opatentowaną kombinację najwyższej jakości syntetycznych olejów bazowych wzbogaconych precyzyjnie dobranym zrównoważonym pakietem dodatków uszlachetniających. Jego zaawansowana, w pełni syntetyczna receptura o niskiej lepkości przyczynia się do zwiększenia sprawności silnika i zmniejszenia zużycia paliwa. Mobil 1 0W-20 zapewnia ochronę w wysokich temperaturach taką, jak oleje o wyższej lepkości i jednocześnie oferuje najlepszą oszczędność paliwa w całym asortymencie Mobil 1. Kluczowe właściwości i potencjalne korzyści obejmują:

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Niska lepkość, zaawansowana pełna syntetyczna formulacja

Przyczynia się do poprawy oszczędności paliwa dzięki potencjalnemu zmniejszeniu zużycia paliwa o 0,2–2,3% przy zastąpieniu oleju o wyższej lepkości olejem klasy 0W-20. Rzeczywiste oszczędności zależą od typu pojazdu/ silnika, temperatury zewnętrznej, warunków jazdy i lepkości dotychczas stosowanego oleju silnikowego

Wyróżniająca się stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do spowolnienia starzenie się oleju, co skutkuje długotrwałą ochroną.

Wyróżniające się właściwości w niskich temperaturach

Szybki rozruch pojazdu przy zimnej pogodzie i szybka ochrona przyczyniają się do przedłużenia żywotności silnika.

Precyzyjnie zrównoważony system dodatków uszlachetniających

Doskonałe ogólne smarowanie i ochrona przed zużyciem przy wielu stylach i warunkach jazdy, od łagodnych do surowych, gdzie zaleca się oleje klasy 5W-20 lub 0W-20

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca Mobil 1 0W-20 do zastosowań wymagających olejów klasy SAE 5W-20 i 0W-20 we wszystkich rodzajach benzynowych samochodów osobowych, SUV-ów, furgonetek i lekkich ciężarówek.

•Mobil 1 0W-20 zaprojektowano, aby zapewnić wyjątkową ochronę silnika i oszczędność paliwa.

• Mobil 1 0W-20 zaleca się przy skrajnie niskich temperaturach, aby zapewnić szybki rozruch i szybkie smarowanie.

• Mobil 1 0W-20 nie jest zalecany do silników dwusuwowych lub lotniczych, o ile nie został dopuszczony przez producenta.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

GM dexos1:GEN2 Licensed

 

Produkt ten jest zalecany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

GM 6094M

API CF

API Energy Conserving (SM)
ILSAC GF-3
ILSAC GF-4
Fiat Chrysler Automotive MS-6395

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN

API SM

API SL

API SJ

Ford WSS-M2C947-A

ILSAC GF-5

API SN PLUS

Resource Conserving (konserwujący urządzenia) wg API SN

Ford WSS-M2C947-B1

FORD WSS-M2C962-A1
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
API SP Resource Conserving
API SP

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-20

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8.7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

173

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Lepkość HTHS, [mPa•s w 150ºC], ASTM D 4683

2,7

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,065

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

224

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

8,8

Lepkość strukturalna w MRV w -40ºC, [mPa.s,], ASTM D4684

9200

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,841

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.