Mobil 1™ ESP x2 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowana oszczędność paliwa, zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1 ™ ESP x2 0W-20 to olej silnikowy wykorzystujący technologię SHC Synthese opracowany specjalnie w celu zapewnienia wyjątkowej czystości silnika, ochrony przed zużyciem, trwałości i zaawansowanej oszczędności zużycia paliwa*, aby Twój silnik pracował jak nowy. Mobil 1 ESP x2 0W-20 to nasza najnowsza technologia łącząca wytrzymałość, sprawność i ochronę dzięki olejowi silnikowemu o niskiej klasie lepkości i niskim współczynniku tarcia, który zaprojektowano we współpracy z najważniejszymi europejskimi producentami pojazdów (OEM). Mobil 1 ESP x2 0W-20 został opracowany przez inżynierów w celu przedłużenia żywotności i utrzymania wysokiej wydajności systemów emisji spalin, pojawiających się w nowych europejskich pojazdach, zarówno z silnikami wysokoprężnymi, jak i benzynowymi, które wymagają olejów o klasie lepkości SAE 0W-20.

 

* w porównaniu do Mobil 1 ESP Formula 5W-30.

 

Właściwości i zalety

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Aktywne dodatki myjące

Zapobiega odkładaniu się osadów, przez co wydłuża czas pracy silnika**

Zapewnia wyjątkową czystość silnika i ogranicza wytrącanie się szlamu

 

** W porównaniu ze standardem producenta pojazdu

Znakomita stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Pomaga spowolnić proces starzenia się oleju, co umożliwia wydłużenie okresów pomiędzy wymianami

Udoskonalone właściwości tarcia

Zapewnia do 4% poprawy zużycia paliwa przy zmianie zoleju silnikowego 5W-30 o wyższej lepkości***

 

***Rzeczywiste zużycie paliwa zależy od typu pojazdu isilnika, temperatury zewnętrznej i ciśnienia, warunków jazdy oraz klasy lepkości dotychczas stosowanego oleju silnikowego

Doskonałe parametry pracy w niskich temperaturach

Szybki rozruch w niskich temperaturach, aby zapewnić wyjątkowo szybką ochronę silnika

Znakomita skuteczność w wysokich temperaturach

Zapewnia doskonałą ochronę przez zużyciem, również wwysokich temperaturach, w trakcie całego okresu eksploatacji**

 

** W porównaniu ze standardem producenta pojazdu

Ochrona przed zużyciem

Zapewnia znakomitą ochronę przed zużyciem wtrakcie całego okresu eksploatacji**

 

** W porównaniu ze standardem producenta pojazdu

 

Zastosowania

Mobil 1 ESP x2 0W-20 jest zalecany do wysoko obciążonych silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w nowych pojazdach europejskich, które wymagają olejów o klasie lepkości SAE 0W-20.

 

     •  Olej Mobil 1 ESP x2 0W-20 można stosować tylko w pojazdach, w których go dopuszczono.  Nie jest wstecznie kompatybilny ze starszymi silnikami.

     •  Olej Mobil 1 ESP x2 0W-20 nie jest zalecany do silników dwusuwowych ani silników lotniczych, chyba, że zostanie on zatwierdzony przez producenta.

 *** Należy zawsze sprawdzać zalecane przez producenta klasy lepkości i specyfikacje w instrukcji obsługi pojazdu.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

GM dexosD Licensed

MB-Approval 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SL

ACEA C5

API SN (wym. dot. testów silnikowych)

API SN PLUS (wym. dot. testów silnikowych)

API SN (wym. dot. testów silnikowych)

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-20

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,843

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

235

Lepkość HTHS, [mPa•s w 150ºC], ASTM D 4683

2,6

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

7,8

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-51

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

175

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.