Mobil 1 Fuel Economy 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1 jest wiodącą marką syntetycznych olejów silnikowych na świecie zapewniającą doskonałe wyniki i ochronę.

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 to nasz sprawdzony olej, który oferuje bardzo dobrą ochronę silnika i większą oszczędność paliwa.

Właściwości i potencjalne korzyści

Olej Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 został opracowany na bazie mieszanki wysokowydajnych syntetycznych olejów bazowych, których działanie wzmacnia precyzyjnie opracowany system dodatkowych komponentów. Produkt powstał z myślą o dostarczeniu najwyższego poziomu ochrony, szczególnie przy rozruchu w krańcowo niskich temperaturach. Najważniejsze właściwości i zalety to:

  • Ulepszone właściwości w zakresie tarcia, dzięki którym możliwa jest większa oszczędność paliwa
  • Zapewnia wyjątkową czystość silnika i usuwa istniejące osady
  • Doskonałe właściwości niskotemperaturowe wykorzystywane do szybkiego rozruchu w warunkach zimowych i skuteczna ochrona silnika przed zużyciem
  • Wysokojakościowe surowce bazowe zapewniają doskonałą ochronę przeciwzużyciową przez cały rok

Zastosowanie

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 jest produktem zalecanym do wielu rodzajów nowoczesnych pojazdów, w tym do pojazdów wyposażonych w wysoko wydajne silniki benzynowe i silniki Diesla z turbodoładowaniem (bez filtrów cząstek stałych).

  • Olej Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 został opracowany z myślą o zapewnieniu optymalnej ochrony silnika i oszczędności paliwa.
  • Olej Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 zaleca się do użytku w ekstremalnie niskich warunkach temperaturowych ze względu na szybki rozruch i smarowanie.

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia

 

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

ACEA A1/B1

API SL

API SJ

 

W ocenie ExxonMobil, Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 spełnia wymagania następującego poziomu jakości:
Ford WSS- M2C920-A X
API CF X

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 Wartość
Lepkość kin., [cSt] ASTM D445
w 100 °C 10,0
Popiół siarczanowy, [% wag.] ASTM D874 1,4
Fosfor (ASTM D4951) 0,1
Temp. zapłonu, °C, (ASTM D92) 228
Gęstość w 15,6 °C g/ml (ASTM D4052) 0,849
Całkowita liczba zasadowa TBN (ASTM D 2896) 11
MRV w -30 ºC, cP (ASTM D4684) 19000
Lepkość HTHS, mPa•s w 150 ºC (ASTM D4683) 3,0

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Kartę Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodniez przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych, o ile nie podano inaczej.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.