Mobil ATF™ 200

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Olej do automatycznych skrzyń biegów

Opis produktu

Mobil ATF ™ 200 przeznaczony jest do stosowania jako płyn w układach przenoszenia mocy w przemiennikach momentu obrotowego, płyn hydrauliczny w układach sterowania i serwomechanizmach, środek smarny do łożysk i przekładni, środek zmniejszający tarcie taśm i sprzęgieł oraz czynnik przenoszący ciepło generowane w przekładniach do skrzyń przekładniowych lub chłodnic oleju.

 

Ze względu na wysoki wskaźnik lepkości Mobil ATF 200 ulega stosunkowo niewielkim zmianom płynności niezależnie od temperatur roboczych i temperatur otoczenia. Zapewnia to doskonałą wydajność jako medium hydraulicznego, także w warunkach wysokich temperatur, i minimalne straty mocy w niskich temperaturach.

 

Właściwości i zalety

Mobil ATF 200 oferuje następujące korzyści:

•  Prawidłowe właściwości cierne zapewniają płynną transmisję i doskonałą synchronizację przez długi czas w stale trudnych warunkach pracy

• Ochrona przed tworzeniem się osadów i stratami parowania w wysokich temperaturach roboczych przy bardzo dobrej skuteczności w niskich temperaturach

• Dobra ochrona przed zużyciem, odporność na rdzę, korozję i pianę

• Kompatybilność z materiałami uszczelniającymi stosowanymi w przekładniach

• Niskie koszty utrzymania i dobre zyski operacyjne

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 236.2

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

GM Type A Suffix A

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

7,5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

>190

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

40

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

Kolor

Czerwony

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Ciężar właściwy w 15°C/15°C, ASTM D4052

0,88

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
 

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.