Mobil Super™ 2000 X1 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Półsyntetyczny olej silnikowy klasy Premium do samochodów osobowych

Opis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 to półsyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą trwałość eksploatacyjną silnika oraz ochronę przed osadami i zużyciem.

 

Właściwości i zalety

Oleje Mobil Super 2000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący go kierowcy mają gwarancję optymalnej pracy silnika w swoim pojeździe. Mobil Super 2000 x1 5W-30, godny zaufania w każdej podróży, zapewnia liczne korzyści

 

Bardzo dobrą ochronę przed osadami

Bardzo dobrą czystość silnika

Bardzo dobrą ochronę silnika w wysokich temperaturach

Bardzo dobrą ochronę przed zużyciem

Bardzo dobry rozruch w niskich temperaturach

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca Mobil Super 2000 X1 5W-30 do stosowania w:

• Silniki wykorzystujące starsze technologie

• Silnikach benzynowych oraz silnikach wysokoprężnych bez filtrów cząstek stałych (DPF)

• Samochodach osobowych, pojazdach typu SUV i samochodach dostawczych

• Jeździe po trasach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim

• Normalnych i okazjonalnie cięższych warunkach jazdy

• Standardowe wymiany oleju co 15 000 km albo raz w  roku

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VW 502 00

AVTOVAZ (LADA)

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-16

API SL

AAE (STO 003) Group B7

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

73,9

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,2

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,2

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,10

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

235

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,86

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.