Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy o wysokiej wydajności, który zapewnia doskonałą ochronę w wysokich temperaturach nawet w trudnych warunkach jazdy.

Olej ten zaprojektowano, aby zapewnić długą żywotność silnika i doskonałą ochronę w pojazdach w każdym wieku, przewyższając nasze konwencjonalne mieszanki syntetyczne. Zapewnia doskonałą ochronę przed szlamem, rdzewieniem silnika i korozją w trudnych warunkach eksploatacyjnych i niskich temperaturach oraz zapewnia optymalną lepkość i płynność w szerokim zakresie temperatur.

American Petroleum Institute (API) klasyfikuje Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 jako smar silnikowy „Resource Conserving” (konserwujący urządzenia), który spełnia lub przewyższa specyfikację ILSAC GF-5. Stwierdzenia te odnoszą się także do wcześniejszych poziomów wydajności, takich jak API SM, SL i SJ oraz poprzednie kategorie ILSAC.

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 jest dopuszczony wg specyfikacji General Motors dexos1™ z mocy licencji D10312HD015.

Właściwości i zalety

• Przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika

• Doskonała ochrona przed zużyciem pojazdów w każdym wieku

• Doskonała ochrona w wysokiej temperaturze, która przyczynia się do chłodzenia silników

•  Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach (do 205º C) bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogarszania jego właściwości.

• Przyczynia się do ograniczenia zużycia i strat oleju.

• Umożliwia uruchomienie silnika i szybki obieg oleju przy zimnym rozruchu, aby chronić krytyczne elementy silnika.

• Ochrona lepsza niż przy naszych konwencjonalnych mieszankach syntetycznych

• Spełnia lub przewyższa najnowsze wymagania specyfikacji branżowych.

• Resource Conserving (konserwujący urządzenia) wg API SN

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 zaleca się do samochodów z silnikami benzynowymi i lekkich ciężarówek wymagających oleju spełniającego wymagania API SN, SM, SL lub SJ. Spełnia wymagania ILSAC GF-5 (Starburst Certification Symbol).

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

Dexos1 Gen2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SM

API SN

Chrysler MS-6395

ILSAC GF-5

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość względna CCS w 30°C, [mPa.s], ASTM D5293

5 000

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,852

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

212

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

61,1

MRV w -35 ºC,[cP] (ASTM D4684)

20 500

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

162

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.