Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy „Full SAPS" (bez limitów ilościowych dla popiołów siarczanowych, fosforu i siarki) przeznaczony przede wszystkim do stosowania w samochodach Mercedes Benz, BMW i VW, gdzie wymagany jest produkt o przedłużonych przedziałach czasu pomiędzy wymianami (Long Life).

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 oferuje doskonałe osiągi zarówno w bardzo niskich, jak i bardzo wysokich temperaturach pracy oraz długotrwałą ochronę silnika przed zużyciem i osadzaniem się szlamu i osadów.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 jest zalecany do stosowania przy przedłużonych przedziałach czasu pomiędzy wymianami w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, które wymagają którejkolwiek ze wymienionych poniżej specyfikacji. Jest to olej „Full SAPS" (wysokopopiołowa), zapewniający dodatkową ochronę potrzebną silnikom bez ATS (układów oczyszczania spalin) lub pracującym w regionach, w których stosuje się paliwa o wyższej zawartości siarki.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

VW 502 00

VW 505 00

BMW Longlife 01

AVTOVAZ (samochody Lada) Grupy "Premium"

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SL

WYMAGANIA API SN DOT. TESTÓW SILNIKOWYCH

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-16

AAE (STO 003) Group B7

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,1

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

159

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,847

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

74,8

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

240

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.