Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 to seria syntetycznych olejów silnikowych stworzonych w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony.

 

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 to wysokiej jakości olej silnikowy stworzony w celu zapewnienia długiej żywotności nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych wyposażonych w układy oczyszczania spalin (np. DPF) i wymagających oleju o niskiej lepkości w celu zwiększenia oszczędności paliwa.

 

Właściwości i korzyści

Właściwości oleju Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 przyczyniają się do:

- poprawy oszczędności paliwa zarówno w silnikach wysokoprężnych, jak i benzynowych

- poprawy czystości silnika i ochrony przed odkładaniem się szlamów

- zwiększenia ochrony przed wysoką temperaturą i zużyciem

- poprawy rozruchu na zimno

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 zaleca się do nowo powstających europejskich pojazdów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi, w których wymagana jest klasa lepkości SAE 0W-20. Spełnia lub przewyższa wymagania Volkswagena dla poniższych norm. Specyfikacje te nie są wstecznie kompatybilne z wcześniejszymi specyfikacjami VW.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VW 508 00

VW 509 00

Porsche C20 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C5

API SN PLUS

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-20

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

8,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

41,4

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-45

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,842

Popiół siarczanowy, [% wag.], ASTM D874

0,8

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.