Mobil Super 3000 Formula V 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu, przeznaczony do europejskich pojazdów z silnikami Diesla i benzynowymi, zaprojektowany tak, aby utrzymać skuteczność ochrony przy rzadszych wymianach oleju i przyczyniać się do utrzymania sprawności samochodowych układów redukcji emisji.

To olej silnikowy stworzony specjalnie dla pojazdów VAG (VW, Audi, Porsche).

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula 0W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach oraz czystość silnika.

Główne właściwości i zalety:

•  Kompatybilny z filtrami cząstek stałych i katalizatorami. •  Niska zawartość popiołu oraz niska zawartości fosforu i siarki przyczyniają się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania sprawności układów redukcji emisji zarówno w silnikach Diesla, jak i benzynowych.

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają niezawodne i szybkie uruchamianie silnika i ochronę układu elektrycznego w niskich temperaturach.

• Wysoka skuteczność ochrony przed zużyciem dzięki dużej wytrzymałości filmu olejowego i systemowi dodatków

• Aktywne czynniki czyszczące ograniczają odkładanie się osadów i szlamów, co umożliwia przedłużenie trwałości eksploatacyjnej silnika i utrzymywanie go w czystości.

• Nadaje się do długotrwałego serwisowania

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 zalecany jest do stosowania w nowoczesnych silnikach benzynowych lub wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem, wyposażonych w układy oczyszczania spalin (spełniające normy Euro 6, Euro 5 i Euro 4). Posiada homologacje VW 504 00 / VW 507 00 i Porsche C30 do stosowania w pojazdach VAG od 2000 r., odnoszące się do oleju z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi (30000 km / 2 lata zgodnie z instrukcją obsługi samochodu).

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 jest również zalecany do stosowania w pojazdach japońskich i koreańskich, do których wymaga się oleju silnikowego ACEA C3 / SAE xW-30 o niskiej zawartości popiołu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VW 504 00

VW 507 00

Porsche C30

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C3

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

61,3

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

235

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,844

Popiół siarczanowy, % wag., ASTM D874

0,8

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-49

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.