Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30 jest wysokiej jakości niskopopiołowym olejem silnikowym przeznaczonym do wydłużenia czasu pracy układów emisji spalin w silnikach wysokoprężnych i benzynowych.

 

Właściwości i zalety

MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30 pomaga utrzymać sprawność systemów emisji spalin zarówno w silnikach wysokoprężnych i benzynowych. Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez gęstnienia oleju w procesie utleniania i pogorszenia jego właściwości. Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybszą cyrkulację oleju w silniku.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Przyczynia się do utrzymania sprawności systemów redukcji emisji spalin zarówno w pojazdach z silnikami Diesla, jak i z silnikami benzynowymi.

 

Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogorszenia jego właściwości.

 

Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybką cyrkulację oleju w silniku.

 

 

Zastosowania

MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30 został opracowany, aby spełniać wymagania najnowszych specyfikacji olejów silnikowych, jest kompatybilny z DPF i katalizatorami katalitycznymi w silnikach benzynowych. Oferuje doskonałe osiągi zarówno w bardzo niskich, jak i bardzo wysokich temperaturach pracy oraz długotrwałą ochronę silnika przed zużyciem i osadzaniem się szlamu i osadów. Jest rekomendowany do stosowania w silnikach BMW wymagających oleju spełniającego specyfikację BMW LL-04.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 229.52

BMW Longlife 04

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C3

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,0

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

69,2

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,85

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

232

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.