Mobil ATF™ LT 71141

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Płyn do automatycznych skrzyń biegów

Opis produktu

Mobil ATF LT71141 to wysokiej jakości płyn o długich okresach między wymianami, do automatycznych skrzyń biegów pojazdów.

 

Właściwości i zalety

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach.

Zrównoważony pakiet dodatkowych uszlachetniających zapewnia płynne działanie przekładni.

 

Zastosowania

Mobil ATF LT71141 to wysokiej jakości olej, o długich okresach między wymianami, do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów.

 

Mobil ATF LT71141 stosuje się do skrzyń biegów AL4 oraz 4HP20 jako płyn do przekładni automatycznych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

PSA B71 2340

Voith Turbo H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14B

ZF TE-ML 17C

MB-Approval 236.11

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

VW TL 52162

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,855

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

7,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

37,2

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

168

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.