Mobil SHC Formula M 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Opis produktu

Mobil SHC Formula M 5W-30 jest wysokosprawnym olejem silnikowym, przeznaczonym do stosowania przede wszystkim w pojazdach Mercedes Beznz (M), w których wymagany jest wydłużony okres międzyserwisowy.

Własności i zalety

  • Umożliwia dłuższą eksploatację w wysokiej temperaturze, bez gęstnienia oleju spowodowanego utlenianiem i bez rozkładu oleju.
  • W niskiej temperaturze ma znakomitą płynność, która umożliwia zimą łatwy rozruch silnika i szybkie rozprowadzenie w nim oleju.
  • Jest odpowiedni do stosowania zarówno w benzynowych, jak i wysokoprężnych silnikach samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

 

Zastosowanie

Olej Mobil SHC Formula M 5W-30 posiada doskonałe parametry w bardzo niskim, jak i bardzo wysokim zakresie temperatur, oferuje długookresową ochronę silnika przed zużyciem oraz zapobiega gromadzeniu się szlamu i osadów. Produkt ten spełnia lub przekracza wymagania dla oleju silnikowego w pojazdach marki Mercedes Benz, dla których stosowane są wydłużone okresy międzyserwisowe i w których wymagane jest użycie zatwierdzonego oleju spełniającego wymogi specyfikacji Long Life M 229.5.

Specyfikacje i akceptacje

Mobil SHC Formula M 5W-30 ma następujące akceptacje konstruktora: 5W-30
M-Approval 229.5 X
M-Approval 229.3 X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil SHC Formula M 5W-30  
Lepkość kin., ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 72,4
cSt @ 100º C 12,2
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874 0,8
Fosfor, wt%, ASTM D4951 0,08
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 212
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0,85
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -42

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS). Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest  przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.