MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Olej Mobil SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym opracowanym, żeby spełnić wymagania specyfikacji firmy Ford "WSS-M2C950-A".  Został zaprojektowany, aby zapewnić długą żywotność silnika oraz doskonałą ochronę silników wysokoprężnych. Rekomendowany jest do szerokiej gamy niedawno wyprodukowanych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych firmy Ford.

 

Zalety i Korzyści

Mobil Mobil SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 spełnia wymagania techniczne specyfikacji firmy Ford WSS-M2C950-A opartej na testach silników tego producenta.  Zastosowanie produktu ma zapewniać następujące korzyści:

 

  • wzmocnione właściwości związane z zapewnieniem oszczędności paliwa1
  • wydłużony czas pracy filtrów cząstek stałych2
  • polepszone właściwości niskotemperaturowe3

 

   1.         porównując specyfikację 950-A i olej klasy 0W-30 z olejem klasy 5W-30 spełniającym wymagania specyfikacji 913-D

   2.         na podstawie wymagań ACEA C2

   3.         porównując wymagania oleju klasy 0W-30 z olejem klasy 5W-30

 

Zastosowania

Mobil Super SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 spełnia wymagania firmy Ford dla specyfikacji "WSS-M2C950-A" i jest przeznaczony do stosowania w silnikach wysokoprężnych w szerokiej gamie niedawno wyprodukowanych modeli samochodów osobowych i  lekkich samochodów dostawczych firmy Ford.

Należy sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu dotyczącą zalecanych klas lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

FORD WSS-M2C950-A

 

Produkt posiada następujące aprobaty:

STJLR.03.5007


 

Olej Mobil SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

ACEA A5/B5

ACEA A1/B1

ACEA C2

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

44,7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

204

Gęstość w 15.6°C, [g/mL], ASTM D4052

0,842

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

232

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,77

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

8

MRV w -40ºC,[cP] (ASTM D4684)

20613

Lepkość HTHS, [mPa•s w 150ºC], ASTM D 4683

2.96

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.