Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Opis produktu

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy zapewniający doskonały poziom  ochrony i sprawności silników.

Własności i zalety

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 ma ustaloną markę w branży,  tak więc stosujący go kierowcy mają gwarancję optymalnego działania silnika w swoim pojeździe.

Podstawowe cechy i korzyści obejmują:

  • Doskonałą odporność na utlenienie i zmniejszenie ilości osadów i szlamu w silnikach podnoszące ich sprawność.
  • Doskonałe właściwości w wysokich i niskich temperaturach zapewniające ochronę w bardzo różnych warunkach jazdy
  • Zwiększoną zdolność do pracy w niskich temperaturach ułatwiajacą łatwy rozruch w okresie zimowym.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 może być używany w różnego typu pojazdach na silniki benzynowe i silniki Diesla, w lekkich ciężarówkach  i furgonetkach oraz przez wszystkich kierowców, którzy pragną używać sprawdzonego produktu o najwyższej jakości. 

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Super 3000 X1 Diesel Formula FE 5W-30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 
API SLX
Ford WSS-M2C913-AX
Ford WSS-M2C913-BX

 

Mobil Super 3000 X1 Diesel Formula FE 5W-30 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 
ILSAC GF-3X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 
Lepkość kin., ASTM D 445 
cSt w temp. 40ºC58,6
cSt w temp. 100º C10.6
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 8741.05
Fosfor0.1
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92225
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 40520.85
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-51

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego  (MSDS).  Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż jego przeznaczenie.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do ExxonMobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.