Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy

Opis produktu

Olej Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 stworzono specjalnie aby spełnić najnowsze wymagania firmy Peugeot Citroën, Peugeot Citroën Automobiles B71 2312. Olej Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 przyczynia się do większych oszczędności paliwa niż dotychczasowy olej Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu, stworzony aby przedłużyć trwałość eksploatacyjną i utrzymać sprawności systemów redukcji emisji spalin, zarówno w pojazdach z silnikami Diesla jak i benzynowymi.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach oraz czystość silnika.

Główne właściwości i zalety:

•  Niska zawartość popiołu oraz niska zawartość fosforu i siarki przyczyniają się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania sprawności układów redukcji emisji zarówno w silnikach Diesla, jak i benzynowych.

•  Całkowita kompatybilność z większością filtrów cząstek stałych i katalizatorów.

•  Przyczynia się do oszczędności paliwa (zgodnie z ACEA C2).

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają niezawodne i szybkie uruchamianie silnika i ochronę układu elektrycznego w niskich temperaturach.

•  Wysoka skuteczność ochrony przed zużyciem.

•  Aktywne czynniki czyszczące ograniczają odkładanie się osadów i szlamów, co umożliwia przedłużenie trwałości eksploatacyjnej silnika i utrzymywanie go w czystości.

 

Zastosowania

Olej Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 można stosować we wszystkich silnikach Diesla i benzynowych wymagających oleju wg specyfikacji Peugeot Citroën B71 2312.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

PSA B71 2312

PSA B71 2302

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

FIAT FIAT 9.55535-GS1

ACEA C2

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

51,8

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,84

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Fosfor, [mg/kg], ASTM D5185

0,08

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.