Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil industrial , Sweden

Syntetisk olja för kylkompressorer - ammoniakapplikationer

Produktbeskrivning

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 är en helsyntetiskt olja, som är särskilt utformad för smörjning av kylkompressorer i högpresterande anläggningar, som använder ammoniak som köldmedium. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 är framställd av vaxfria, syntetiska kolvätebasoljor av polyalfaolefin (PAO) och syntetiska alkylbensenbasoljor, som har uppvisat enastående beständighet mot termisk/oxiderande nedbrytning. Även under de svåraste driftsförhållanden minskar Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 bildningen av slam och avlagringar, vilket förhindrar eller minskar ventil- och filterfastsättning.

Egenskaper och fördelar

Gargoyle Arctic SHC -seriens oljor är erkända och uppskattade världen runt för sina innovativa egenskaper och enastående prestanda.  Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 ger enastående fördelar i ammoniakapplikationer, enligt följande.

Egenskaper  Fördelar och möjlig nytta  
 Mycket låg flytpunktMöjliggör evaporatortemperaturer som ligger under konventionella mineralbaserade naftenoljor 
LöslighetRengörande effekt, särskilt vid byte från mineraloljeteknologi 
Vaxfri Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, inga vaxavlagringar och förbättrad förångareffektivitet  
Överlägsen termisk/oxidativ och kemisk stabilitet Lång livslängd jämfört med mineraloljor, längre bytesintervaller och mindre rutinunderhåll, vilket innebär minskade underhållskostnader 
God kompatibilitet med tätningar som tidigare använts med mineraloljor Begränsad risk för oljeläckage 
Låg flyktighet  Begränsar viskositetsökning, minskad oljeförbrukning 

 

Användningsområden

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 rekommenderas för användnng i skruv- eller kolvkompressorer, i anläggningar som använder ammoniak som kylmedel. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 är kompatibel med mineraloljor, men i vid byte av oljetyp kan prestandafördelarna ev. förloras, beroende på mängden av mineralolja som återstår i blandningen. I ett sådant fall bör en specific oljeanalysuppföljning med inspektion av filter utföras under de följande 6 månaderna.

 

Typiska egenskaper

Testmetod  Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68  
ISO VG -klass68
Viskositet ASTM D445 
cSt vid 40 °C64
cSt vid 100 °C8,5
Viskositetsindex ASTM D2270111
Specifik vikt ( vid 15 °C) ASTM D12980,85
Flampunkt, °C ASTM D93211
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D97- 54
Färg ASTM D15000,5
Kopparbandskorrosion, ASTM D 130, 3 h@ 100 ºC1B
Vattenhalt, ppm, ASTM D 1533‹100

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet (SDB) följs. Säkerhetsdatablad tillhandahålls på begäran av återförsäljare eller via Internet.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

ExxonMobil -logotypen, Mobil och Gargoyle SHC är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation, eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.