Mobil Glygoyle™ 11, 22, 30

Mobil industrial , Sweden

Högpresterande oljor

Produktbeskrivning

Mobil Glygoyle™ 11, 22 och 30 är högpresterande polyalkylenglykolbaserade (PAG) oljor som ger exceptionell smörjning vid extrema temperaturer för växlar, lager- och cirkulationssystemstillämpningar under förhållanden som ligger långt utöver mineraloljors kapacitet. De är skjuvstabila och ger ett enastående motstånd mot termisk nedbrytning, oxidation och bildning av slam och avlagringar. De har ett egenutvecklat tillsatspaket som är utformat för att förbättra EP-/slitageskyddet, korrosions- och rostskyddet samt skumningsresistens utan att försämra PAG-basoljornas inre egenskaper.

 

Mobil Glygoyle 11,22, 30 har mycket höga viskositetsindex, de är vaxfria och har extremt låga flyttemperaturer. Deras koefficienter för friktion och traktion (till exempel i icke-förenliga kontaktytor i växlar eller rullningslager) är lägre än för mineraloljor.  Dessa exceptionella smörjegenskaper hjälper till att ge lägre drifttemperaturer i många tillämpningar.

 

Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 har gett enastående prestanda i de tuffaste industriella tillämpningarna i över 25 år. De rekommenderas för användning av stora tillverkare av plastkalandrar, pappersmaskinlager, kompressorer och växellådor, och är de produkter som man ofta väljer för krävande applikationer.

 

Egenskaper och fördelar

Smörjmedelsmärket Mobil Glygoyle är erkänt och uppskattat över hela världen för sin innovation och enastående prestanda. De molekylärt utformade syntetiska polyalkylenglykolprodukterna har valts speciellt för användning i Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 och visar vårt kontinuerliga engagemang att använda avancerad teknologi för att uppnå enastående produktprestanda En nyckelfaktor i utvecklingen av Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 var det nära samarbetet mellan våra forskare och tillämpningsspecialister med viktiga maskintillverkare för att säkerställa att vårt produktutbud ger enastående prestanda i den kontinuerliga utvecklingen i konstruktionen av industriell utrustning

Mobil Glygoyle -produkterna har designats främst för att tillgodose de avgörande behoven för höga temperaturer för en mängd olika industriutrustningar, där mineralbaserade och andra syntetiska produkter inte kunde ge en tillfredsställande prestanda. Ytterligare egenskaper såsom låg friktion och traktion samt gasabsorptionsegenskaper resulterade i ännu bredare industriella tillämpningsmöjligheter Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 -oljorna erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Överlägsen termisk och oxidativ stabilitet och motstånd mot slam- och avlagringsbildning

Ökad smörjmedelslivslängd, ökad produktion, färre planerade och oplanerade driftstopp.

Minskade kostnader för underhåll och reservdelar

Låga koefficienter för traktion och friktion

Lägre drifttemperaturer, högre utrustningseffektivitet och potential för minskad energiförbrukning och lång livslängd för tätningar.

Minimerar effekterna av mikroglidning i rullande kontaktlager för en ökad livslängd

Mycket hög termisk ledningsförmåga

Hjälper till att sänka drifttemperaturen och ökar oljans livslängd.

Utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer

Möjliggör snabbare uppvärmning vid låga omgivningstemperaturer vilket resulterar i lägre energiförbrukning och jämnare drift.

Minskat slitage på kuggar vid höga temperaturer för både stål-mot-stål och stål-mot-brons metallurgier

Minskade driftkostnader på grund av mindre slitage, lägre drifttemperaturer och smidigare drift

Minskad absorption och viskositetsförändring med trycksatta kolvätegaser

Förbättrat filmskydd och längre livslängd för naturgaskompressorer

Lämplig för mångsidigt bruk i olika industriapplikationer

Potential för att använda färre produkter med minskade lagerkostnader och mindre risk för felsmörjning

 

Användningsområden

Mobil Glygoyle -oljorna rekommenderas för de mest krävande förhållanden i alla typer av glid- och rullningslager och i industriella slutna växlar upp till en bulkoljetemperatur på 200°C. Specifika tillämpningar inkluderar:

 • Krävande plastkalanderdrift
 • Pappersmaskinlager med hög temperatur
 • Industriella slutna kuggväxlar - cylindriska växlar, vinkel- och snäckväxlar
 •  

  Färger, ytbeläggningar och vissa plaster bör inte användas tillsammans med PAG-smörjmedel. I allmänhet är tvåkomponentfärger (reaktiva färger, epoxihartser) lämpliga för invändig ytbehandling, som kommer i kontakt med smörjmedlet.  I andra fall bör innerytor som kommer i kontakt med smörjmedlet lämnas utan beläggning.  Material som används för oljenivåglas, inspektionsluckor etc. bör helst tillverkas av glas- eller polyamidmaterial. Andra genomskinliga plaster, t.ex. plexiglas, kan bli sköra och spricka under tryck.

  Andra material

   

  Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 och PAG smörjmedel är väl lämpade för växellådor med järnmetaller och de flesta icke-järnmetaller.  Mobil Glygoyle -produkterna och PAG-smörjmedel rekommenderas emellertid inte för lättmetallegeringar som innehåller aluminium eller magnesium.  PAG-smörjmedel leder till högre slitage på lättmetallegeringar av denna typ.  Konsultera maskinbyggaren för närmare detaljer.

  Lättmetallegeringar

   

  PAG-baserade smörjmedel är inte kompatibla med de flesta standard tätningsmaterial som används tillsammans med mineraloljor eller syntetiska kolväten. Inkompatibla material tenderar att krympa eller svälla, vilket leder till läckage eller skador på tätningen. Vid konvertering från mineralolja eller syntetiska kolväten till Mobil Glygoyle 11, 22 eller 30 måste tätningskompatibiliteten beaktas. FKM och VMQ är normalt lämpliga för användning med PAG.  NBR-material kan användas men har ett begränsat temperaturområde.    I alla fall bör man överväga driftsförhållanden och variationer i egenskaperna hos elastomerer från olika tillverkare.  För bästa resultat, konsultera din maskinleverantör eller tätningstillverkare för att försäkra dig om kompatibilitet.

  Kompatibilitet med tätningar

   

  Mobil Glygoyle 11, 22 och 30, i likhet med alla PAG-baserade smörjmedel, är hygroskopiska och absorberar mer vatten än mineraloljor eller syntetiska kolväten. Därför bör man vara extra försiktig så att man inte utsätter PAG-oljor för allt för mycket vatten.  På grund av oljans höga densitet, kommer inblandat vatten inte att sjunka till botten av oljetanken, utan stannar kvar på ytan.

  Vatten

   

  Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 är inte kompatibla med mineraloljor och de flesta andra syntetiska smörjmedel.  Beroende på den specifika typen av PAG-basolja kanske de inte är förenliga med andra smörjmedel av PAG-typ. (t ex Mobil Glygoyle 11, 22, 30 och Mobil Glygoyle ISO VG -serien får inte blandas). Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 rekommenderas generellt inte för användning i system som tidigare har fyllts med mineraloljor eller PAO-baserade syntetiska smörjmedel.  Vi rekommenderar också att man kontrollerar kompatibiliteten när man fyller på eller ersätter befintliga PAG-fyllningar med Mobil Glygoyle -produkter. Rent allmänt är det bäst att undvika blandningar genom att tömma, spola och sedan fylla på olja. När man byter från mineralolja eller andra syntetiska produkter till Mobil Glygoyle -produkter, är det väldigt viktigt att rengöra systemet noggrant och sedan spola det med lämpliga vätskor före konverteringen. Kontakta din ExxonMobil-representant för ytterligare detaljer.

  Kompatibilitet med andra smörjmedel

   

  Smörjmedel baserade på polyalkylenglykol (PAG) har vissa utmärkta smörjningsegenskaper som är typiska för PAG-basoljan. PAG-baserade smörjmedel har emellertid begränsningar med avseende på kompatibilitet med tätnings- och ytbehandlingsmaterial, vissa lättmetallegeringar och andra smörjmedel.  Innan man applicerar ett PAG-smörjmedel bör utrustningens tillverkare kontaktas för specifika råd om tillämpningen.

  Anmärkningar

   

  Kolv- och rotationskompressorer som arbetar med luft, naturgas, CO2 och andra processgaser

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL GLYGOYLE 11

MOBIL GLYGOYLE 22

MOBIL GLYGOYLE 30

Korrosion på kopparremsan, 24 tim., 100°C, ASTM D130

1B

1B

1B

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

226

229

221

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

5

5

5

Fyrkuleprov, slitage, spårdiameter, mm, ASTM D4172

0,4

0,4

0,4

Viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,5

25,1

30,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

85

177

224

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-45

-41

-41

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Specifik vikt 20°C/20°C, ASTM D 1298

1,009

1,007

1,006

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på 

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.