Mobil SHC Cibus 32 HT

Mobil industrial , Sweden

NSF H1 -registrerad värmeöverföringsolja

Produktbeskrivning

Mobil SHC Cibus™ 32 HT är en helsyntetisk, högpresterande värmeöverföringsolja ämnad för användning i slutna, indirekta värmeöverföringssystem som kräver NSF H1 -registrerade smörjmedel. Den har framställts för att motstå termisk krackning och kemisk oxidation, vilket i sin tur kan innebära längre livslängd och mindre benägenhet för avlagringar och slambildning.

Mobil SHC Cibus 32 HT:s viskometri har noggrant valts ut för att ge effektiv värmeöverföring och för att maximera systemets effektivitet. Den låga viskositeten innebär bra flytförmåga vid låga temperaturer, vilket i sin tur underlättar uppstart vid låga omgivningstemperaturer.

Mobil SHC Cibus 32 HT har framställts för att ha goda värmeöverföringsegenskaper, såsom specifik värme och hög värmeledningsförmåga. Detta underlättar snabb värmeavledning, som i sin tur kan innebära ökad verkningsgrad i hela systemet. Vidare kan den låga volatiliteten hos Mobil SHC Cibus 32 HT innebära lägre konsumtion.

Mobil SHC Cibus 32 HT är NSF H1-registrerad och godkänd av Canadian Food Inspection Agency och är därför lämplig för applikationer där oavsiktlig kontakt med livsmedel kan uppstå. Dessutom tillverkas Mobil SHC Cibus 32 HT i ISO 22000 certifierade anläggningar som även uppfyller kraven enligt ISO 21469 vilket bidrar till att säkerställa att de högsta nivåerna av produktintegritet upprätthålls. Den uppfyller också kraven för livsmedelshantering enligt Kosher (Parve) och Halal och är dessutom framställd utan nötter, gluten, vete och animaliska produkter. Den uppfyller kraven och testerna för värmeöverföringsoljor enligt DIN 51522.

Mobil SHC Cibus 32 HT är en del av ExxonMobils breda utbud av NSF H1 -registrerade smörjmedel för livsmedels- och dryckesindustrin.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
NSF H1 -registrerad olja Lämplig för användning vid förpackning av livsmedel och drycker, i applikationer där oavsiktlig kontakt med livsmedel kan uppstå
Tillverkas i anläggningar som är certifierade enligt ISO 22000 och uppfyller ISO 21469 Produktintegritet säkerställs genom oberoende verifiering.
Högt viskositetsindex Bibehåller viskositeten och filmtjockleken vid höga temperaturer, vilket hjälper till att skydda utrustningen
Avsaknad av vax och låg flytpunkt Enastående flytförmåga vid låga temperaturer ger enkel uppstart
Motstår termisk krackning och nedbrytning Fri från slambildning och koksavlagringar, minimal inverkan på värmeöverföringskapaciteten samt minimalt underhållsbehov.
Goda termiska egenskaper Kan hjälpa till att öka värmeöverföringssystemets verkningsgrad

 

Användningsområden

Hanterings- och lagringsrekommendationer 
Det rekommenderas att såväl Mobil SHC Cibus 32 HT som andra Mobil SHC-smörjmedel lagras inomhus, separat från övriga icke-H1-smörjmedel. Idealiskt bör den lagras inomhus i en för ändamålet särskilt avsedd, separat plats som är synligt märkt. Helfat och kannor bör inte staplas under eller ovanför andra icke-H1-smörjmedel. Nya förpackningar bör vara oskadade med en obruten försegling.  Notera leveransdatum, batchnummer och utgångsdatum.  Notera datum för när förseglingen först bröts och använd innehållet inom utsatt tid genom lämplig lagerrotation.  Tillslut förpackningens alla öppningar efter användning.  Häll inte tillbaka oanvänd olja i behållaren.  Använd tydligt märkt och för ändamålet särskilt avsedd utrustning för intern transport. Märk maskiner med namnet på det korrekta H1 -smörjmedlet.

Trots att Mobil SHC Cibus 32 HT kan vara fysiskt kompatibel med andra NSF H1 eller icke-NSF H1 -registrerade mineraloljebaserade värmeöverföringsoljor, kan en blandning försämra dess prestanda. Dessutom kan den förändra blandningens NSF-registreringsstatus. Därför rekommenderas det att innan ett system ändras till Mobil SHC Cibus 32 HT, så bör det rengöras och sköljas ordentligt för att uppnå maximala prestandafördelar och för att uppfylla kraven för NSF H1 -registrering.

System och applikationer för värmeöverföring 
Mobil SHC Cibus 32 HT rekommenderas för slutna värme- och kylsystem i en mängd olika processer och applikationer inom livsmedelstillverkning, där NSF H1 -registrerade oljor krävs. Dessa inkluderar bearbetning av kött, fisk och drycker samt produktion av färdigmat och djurmat. Den här oljan rekommenderas inte för användning i öppna system, där het olja exponeras direkt för luften. Om het Mobil SHC Cibus 32 HT sprutar eller rinner ut från läckagepunkter kan den självantända.

I slutna system är den maximala bulkoljetemperaturen 280°C, med en maximal yttemperatur på 295°C.  Oljans maximala driftstemperaturer beror på hur länge den exponeras för högre temperaturer (vilket kan variera på grund av systemdesign, flöden etc.) Kontakta systemleverantören för att säkerställa korrekt drift. Vidare rekommenderas följande förhållanden: 1) Upprätthåll turbulent strömning genom värmaren med ett Reynoldstal som är större än 10 000; 2) vidta åtgärder (i enlighet med anvisningar av värmarens tillverkare) för att undvika lokala höga värmeflöden, som kan leda till höga, lokala yttemperaturer i värmaren och därmed förkorta oljans livslängd; 3) kväveskydd för att minimera oljans exponering för syre, vilket kan leda till kortare livslängd för oljan.

Periodisk analysering av använd olja och övervakning av Mobil SHC Cibus 32 HT under drift rekommenderas för att maximera dess livslängd. En initial kontroll av oljans skick rekommenderas en månad efter påfyllning av systemet med Mobil SHC Cibus HT 32, och fortgående oljeanalys rekommenderas med sex månaders mellanrum.

Tillfällig livsmedelskontakt enligt FDA 21CFR 178.3570 
Mobil SHC Cibus 32 HT är NSF H1 -registrerad, vilket innebär att den motsvarar de krav som ställs i 21 CFR 178.3570 för smörjmedel som används under förhållanden där det finns risk att det kan komma i kontakt med livsmedel. Den skall inte användas som smörjmedel i direktkontakt med livsmedel.

Mobil SHC Cibus 32 HT kan även användas i slutna värmeöverföringsapplikationer i andra industriella sektorer, såsom kemi, läkemedel och plast.

 

Specifikationer och godkännanden

 

Mobil SHC Cibus 32 HTuppfyller eller överträffar kraven enligt: Mobil SHC Cibus 32 HT
FDA 21 CFR 178.3570 X
Canadian Food Inspection Agency, godkännande X
DIN 51522 (1998 - 11) X

 

 

 

Mobil SHC Cibus 32 HT är registrerad enligt följande krav: Mobil SHC Cibus 32 HT
NSF H1 X
NSF HT1 X
NSF registreringsnummer 141504

 

 

 

Mobil SHC Cibus 32 HT har följande godkännanden: Mobil SHC Cibus 32 HT
Kosher & Parve X

 

 

Typiska egenskaper

 

Test Metod Enhet Mobil SHC Cibus 32 HT
Densitet vid 15 °C ASTM D4052 kg/m3 829
Kinematisk viskositet vid 40°C ASTM D 445 mm2/s 30.4
Kinematisk viskositet vid 100°C ASTM D 445 mm2/s 5.91
Viskositetsindex 135
Färg ASTM D1500 0.5
Flampunkt ASTM D 92 °C 234
Flytpunkt ASTM D 97 °C -54
Svavel-halt ‹0.1

 

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet (SDB) följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.