Mobil SHC Gear 22M 46M Series

Mobil industrial , Hong Kong

齒輪油

Mobil、Mobil SHC 和飛馬圖樣均為 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的注冊商標。

03-2020

ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888
http://www.exxonmobil.com

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com 
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件並不取代當地公司的獨立性.
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.