Geared Motors

Gear Motor

Mobil Glygoyle 460 Specification : CLP PG VG 460
Mobil Glygoyle 460 Specification : Lubricant for food industry VG 460
Mobil Glygoyle 220 Specification : CLP PG VG 220
Mobil SHC Cibus 220 Specification : Lubricant for food industry, VG 220
Mobilgear 600 XP 220 Specification : CLP VG 220
Mobil SHC™ 630 Specification : CLP HC VG 220